25326. lajstromszámú szabadalom • Váltakozó áramú berendezés

Megjelent 1902. évi szeptember hó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADÁS,MI LEIRAS 25826. szám. VTT/j. OSZTÁLY. Váltakozó áramú jelzőberendezés. SIEMENS ÉS IIALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 18-ika. A találmány tárgyát képező váltakozó áramú jelzőberendezésnél, melynél egy ve­zetékhez több jeladóberendezés van kap­csolva, az összes jeladóberendezéseket a központon fölállított váltakozó áramú kö­zös áramforrás táplálja. A közös áramfor­rás alkalmazása lehetővé teszi, hogy a be­rendezést egyszerű módon oly irányban ké­pezhessük ki, hogy a jeladás megtörténte után a jeladónak a jelzésnek a központon történt helyes megérkezését visszajelentse. Ennek megfelelően a különböző helyeken fölállított jeladóberendezések, valamint a központon alkalmazott jelvevőberendezés is elektromágneses úton működtetett kilincs­művekkel vannak fölszerelve, melyek a köz­pontból kiinduló váltakozó áram áramhul­lámainak hatása alatt jönnek az árammal szinkrón módon működésbe. Az áramhullá­mok számát és evvel a jelvevőberendezés beállítását és az épen működésben lévő jel­adó berendezés kilincsművével összekötött kontaktusdarab hossza szabja meg. A csatolt rajzon ábrázolt berendezés a találmány szerint szerkesztett, két (1) és (2) jeladóberendezésből és az ezekkel fé­mes vezeték útján összekötött központból áll. Mindegyik jeladóberendezésnek egy-egy elektromágneses kilincsműve van, melynek (a) fegyverzete forgathatóan ágyazott szög­emelőt képez. A szögemelő rövidebb kar­ján alkalmazott kilincs egy (b) kilincske­rékkel működik össze, mely a fegyverzet egy teljes lengésénél egy foggal fordul el. A (b) kilincskerék tengelyén van a (c) kon­taktuskorong fölékelve. A fémes vezeték egy jeladó csoport összes jeladó berendezé­seinek (c) kontaktuskorongjait lánczolato­san köti össze egymással. A (d) kontak­tusfölületre, melynek hossza egy jeladó csoporthoz tartozó összes jeladó berendezé­seknél más és más, az (f) csúszókontaktus fekszik, mely a rendesen nyitott (g) áram­záró útján a földre kapcsolt kilincselektro­mágnessel köthető össze. Egy a kontak­tuskorongon alkalmazott (h) mutató akkor, mikor a kilincsmű működését befejezte, egy kivágásban láthatóvá lesz és ily módon jelzi, hogy a központ az adott jelzést meg­kapta. A rajzon az (1) jeladó berendezés nyugalmi helyzetében, a (2) jeladó beren­dezés a jeladó helyzetben látható. A köz­ponton lévő, váltakozó áramot szolgáltató (i) induktort egy súly hajtja, a megrajzolt

Next

/
Thumbnails
Contents