25318. lajstromszámú szabadalom • Betörést jelző berendezés

Megjelent 1903. évi szeptember lió 23-én. MAGY. SZABADALMI Klíl III VATAI, SZAHADALMI LEIRAS 25318. szám. XV l/f OSZTÁLY. Betörést jelző berendezés. JEDLICSKA LÁSZLÓ LAKATOSSEGÉD HÁKOS-PALOTÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát pénzszekrénye­ken, ajtókon stb. alkalmazandó betörést jelző berendezés képezi, mely az illető tárgy megfúrásánál egy tetszőleges jelzőkészülé­ket hoz működésbe és melynek lényege ab­ban áll, hogy a megvédendő tárgyat, pl. a pénzszekrény belsejét egy minden oldal­ról zárt térrel vesszük körül, melyben a légkörinél nagyobb gáznyomást, pl. leve­gőnek befúvása által állítunk elő s mely­ben egy tetszőleges oly készülék van beál­lítva, mely akkor, ha a gáznyomás csök­ken, működésbe jön, vagyis akkor, ha a megvédett tárgyat megfúrják, mivel a fú­rási helyen a nyomás alatt lévő gáz kisza­badul, egy tetszőleges jelző készüléket hoz működésbe. Mellékelt rajzon jelen találmány tárgyá­nak egy példaképeni foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig pénzszekrényen al­kalmazva. Az 1. ábra a pénzszekrény függélyes, a 3. ábrán jelzett A—A vonal szerinti met­szete, a 2. ábra ugyanennek függélyes,, a 3. áb­rán jelzett B—B vonal szerinti metszete, végül a 3. ábra ugyanennek vízszintes, az 1. áb­rán jelzett C—C vonal szerinti metszete. | A pénzszekrény megvédendő belső (a) te­| rét két oldalán, hátul, alul és fölül egytel­j jesen zárt összefüggő (b) tér veszi körül, i mely a légköri nyomásnál nagyobb nyo­| mású gázzal vagy levegővel van megtöltve. ! A. (b) térben egy egyik végén nyitott (c) ; henger van elhelyezve, melynek dugattyú­! ját egy rúgó állandóan a nyitott véggel ! ellenkező irányba (a rajzban lefelé) igyek­, szik tolni, s melynek a dugattyú mögötti tere egy gázbevezető (d) nyílással van el­; látva, melyet egy befelé nyíló szelep zár el. ! Ha a dugattyú alatt és fölött a nyomás egyenlő, akkor a rúgó a dugattyút legal­sóbb helyzetében tartja, mihelyt azonban a dugattyú fölött a nyomás valami okból, pl. azért, mert megfúrás következtében a (b) térből gáz távozik, csökken, akkor a du­gattyú alatti túlnyomás a dugattyút föl­felé mozgatja, mely mozgás egy tetszés szerinti jelzőkészüléknek bekapcsolására il­letve működtetésére fölhasználható. A föltüntetett kiviteli alaknál pl. a du­gattyúrúdon egy keresztrúd van alkal­mazva, melyen egy vagy több lemezrúgó szabad vége nyugszik, mely rugók akkor, ha a dugattyú fölfelé megy, a keresztrúd­ról lepattannak és ez által pl. egy villamos áramkört zárnak, vagy pedig a pénzszek-

Next

/
Thumbnails
Contents