25297. lajstromszámú szabadalom • Berendezés állati hullák elégetésére

Megjelent 465 {>02. évi szeptember hó I tí-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25297. szám. XVIII/e. OSZTÁLY. Berendezés állati hullák elégetésére^. DOKTOB IZIDOB ALLATOBVOS ZSOMBOLYÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 26-ika Jelen találmány czélja azon hátrányok ki­küszöböléséhen áll, melyek jelenleg az ál­lati hullák eltakarítása körül fölmerülnek s melyek a községekre, nagyobb uradalmakra stb. igen nagy terheket rónak a nélkül, hogy a hozott áldozatok az egészségügyi tekintetben elért eredménnyel csak megkö­zelíthetőleg is arányban állanának. Az állati hullák eltakarítására, illetve az elásott hul­lák befogadására, szolgáló dögterek, a mellett hogy föntartásuk sokba kerül, s előbb-utóbb megtelvén, újakkal helyettesítendők, valósá­gos melegágyai a ragályt terjesztő bakté­riumoknak s igen könnyen alkalmat adnak újabb fertőzésekre. Könnyen belátható, hogy a hullák elásása a legelemibb egészségügyi követelmények­nek sem felel meg s az egyedüli helyes és czélravezető mód a hullák elégetésében áll. Jelen találmány tárgyát állati hullák el­égetésére szolgáló berendezés képezi, mely mig olcsóságánál fogva könnyen beszerez­hető, addig egészségügyi tekintetben teljes biztonságot nyújt a felől, hogy a ragályos betegségben elhullott s elégett állatok ma­radványai többé nem képeznek veszélyt az egészséges állatokra nézve. A találmány tárgyát képező berendezés a mellékelt rajzlap 1. ábráján függélyes hosszmetszetben, 2. ábráján az X—X vonal szerint vett vízszintes metszetben van föltüntetve. A berendezés egy a talajba sülyesztett vagy a talajszín fölé is építhető tüzelő tér­ből áll, melyben a tüzelőszert tartó (1) ros­tély s az elégetendő hullát fölfogó (2) ros­tély van elrendezve oly módon, hogy a (3) tüzelőtér keresztmetszetének megfelelő alak­kal biró rostélyok két hosszoldalukkal és egyik keskenyebb oldalukkal a tüzelőtér falaiba erősített tartókra vannak kicserélhe­tően fektetve. A (3) térnek a rostélyok sza­bad végével átellenes (4) fala lépcsősen van kiképezve azon czélból, hogy a tüzelőszer­nek az (1) rostélyra való fölhalmozása, a fűtés kezelése s a hamu eltávolítása lehe­tőleg megkönnyíttessék, mely utóbbi alka­lommal a rostélyok keskenyebb végük kö­rül fölállíttatnak, hogy a hamugödörhöz kényelmesen hozzá lehessen férni. Az eset­ben, ha a tüzelő teret a talajszín fölött ren­dezzük el, úgy lépcsők természetesen fölös­legesek. Ellenben, ha a tüzelőtér a talajszín alatt foglal helyet, a levegőnek az (1) ros­télyon fölhalmozott tüzelő anyaghoz való vezetése és erősebb légáram létesítése czél­jából a (3) tüzelőtér két hosszoldalából, az (1) rostély alatt egy vagy több (3') csatorna

Next

/
Thumbnails
Contents