25265. lajstromszámú szabadalom • A kapcsoló emelőre szerelt mágneses szikrakioltó, elektromos ellenállások bekapcsolóihoz

Meg-jelent 11)<)2. évi szeptember hó 12-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI jgMH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25265. szám. VIT/g. OSZTÁLY. A kapcsoló emeló're szerelt mágneses szikrakioltó elektromos ellenállások bekapcsolóihoz. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 7-ike. kapcsoló különleges viszonyai által megkö­vetelt különleges mágnes elrendezést te­kintjük. A szikrakioltó elektromágnesek általában a főáramkörbe vannak bekapcsolva, a leg­egyszerűbb kiviteli alaknál (1. ábra) ezt az elektromágnest egy patkóalakú, tekercselés­sel burkolt, a kapcsoló emelőre szerelt (j) vasjárom képezi, melynek sarkai a léczalakú áramzáródarabok felé fordulnak. Ezeket nem mágneses fém, vagy ily fémbe foglalt szén képezi. Az elektromágnesek gerjesztésénél a mező erővonalai körülbelül az (1) lécz irányában záródnak, ennek következtében a képződött fényiv az erővonalakra merő­leges irányban fúvatik és így oltatik ki. Nagyobb kikapcsolóknál oly elektromág­nesek, melyek sarkai az (I) léczek kezdetén és végén fekszenek, nem adnának kielégítő eredményt. Ebben az esetben több egymás mellett elrendezett elektromágnest (2. ábra) egy közös (j) járom segélyével egyesítünk, mely esetben a gerjesztő tekercselés vagy az egyes szárak között levő járomszakaszo­kon, vagy magukon az egyes szárakon le­hetnek elrendezve, mely esetben a gerjesztő elektromágnesekben keringő áram iránya Az elektromotoros üzemnél igen sok eset­ben legczélszerűbbeknek bizonyultak az 1—3. ábrán látható, ismeretes fokozatos ki- i kapcsolók. Ezeknél rugalmasan ágyazott, ! az ellenállás különböző pontjaival összekö- } tött (k k . . .) kontaktusdarabok jönnek az j alsó forgáscsapja körül forgatható kapcsoló- I emelő léczalakú (I) áramzáró darabjaival j érintkezésbe, minek következtében az ellen- j állásnak két-két (k k) kontaktusdarab közé | kapcsolt szakaszai egymás után röviden i záratnak. Ha az ily fokozatos kikapcsolókat oly üzemeknél alkalmazzuk, melyeknél a ki- és bekapcsolást gyakran, gyorsabban vagy lassabban kell végezni és melyeknél j az egyes kontaktusdarabokat gyakorlati j okokból egymáshoz aránylag közel kell el- ' rendezni, az a hátrány lép föl, hogy az áramkör megszakításánál keletkező fényív nem alszik ki elég gyorsan, sőt esetleg oly soká megmarad, hogy a szomszédos kontak­usdarabok között a közt át is hidalhatja. $me hátrányt a következőkben leírandó be­ítftidezés segélyével lehet kiküszöbölni, mely­nél a szikrakioltó elektromágnesek az is­mert módon a kapcsoló emelőre vannak szerelve. Eme berendezésnél újnak csakis a

Next

/
Thumbnails
Contents