25252. lajstromszámú szabadalom • Szelepelrendezés szivattyúk számára

Megjelent 1902)02. évi szeptember lió 16-án MAGY. j||| KIR. SZABADALMI j|||§ [ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25252. szám. x/h. OSZTÁLY. Szelepelrendezés szivattyúk számára. CZIMEG GYÖRGY GYÁROS LEOBENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát képező szi­vattyúk számára való szelepelrendezés kü­lönösen a szívó- és nyomószelep szelep­házának és szelepfészkének kiképezése által van jellemezve, mely kiképezés folytán az e mellett alkalmazott golyósszelepek biztos és helyes vezetést és könnyű mozgatható­ságot kapnak, a nélkül, hogy a szivattyú­hengerbe vezető szívóvezetéket, illetve az ettől elvezető nyomóvezetéket szűkítenék vagy a golyók megszorulhatnának. E mellett a szelepházat elzáró födőnek ezen házzal és a szelepfészekkel való kapcsolata egy kengyelcsavar segélyével oly módon léte­síthető, hogy a szivattyútesttel való össze­köttetés mindenkor könnyen oldható. A mellékelt rajzon ezen szelepelrendezés példaképen egy porlasztó készülék szivattyú­ján való alkalmazásában van föltüntetve, a midőn az 1. ábra a hengeren és szelepszekrényen át vezetett hosszmetszetet és a 2. ábra a szelepszekrényen át vezetett, az előbbire merőleges metszetet mutatja. Az (a) szivattyúhenger oldalt (b) toldattal bír. mely a szelepház alját képezi és a (c) szívószelep fészkét tartja. A (b) toldat a ferde (d) összekötő csatornán át az (a) hen­gerrel közlekedik, míg a szelepfészek nyí­lásától kiinduló (e) szívócső az (f) folyadék­tartánnyal áll kapcsolatban, melyre a szi­vattyú föl van erősítve. A szelepház alja a (h) nyomószelep szá­mára való légmentesen beillesztett (g) sze­lepfészket tartja; a (h) szelepet a szelep­háznak a nyomócsővel összekötött (i) födele befödi. Mint a rajzból látható a (b) toldatnak és a nyomószelep (g) fészkének a két szelep­fészek átfolyó nyílásához kapcsolódó falai kúposán ki vannak szélesítve és a szívó­szelep a nyomószelep (g) fészkének alsó fölüietére, továbbá a nyomószelep a szelep­ház szűkített (i) födelére (2. ábra) 'ütközik, míg a folyadékot a ferde (d) összekötő csa­torna a (c) szívószelep fölött közvetlenül a (h) nyomószelephez vezeti. Ez által el van érve, hogy a szívószelep a szívásnál könnyen fölemelkedik, mozgásai közben fészke oldalfalainak alakja folytán nem befolyásoltatik, e mellett azonban a nyomószelep fészke által képezett ütközék segélyével biztosan és helyesen vezettetik és sem a szivattyúhengerbe vezető csatornát nem zárhatja el, sem meg nem szorulhat. A nyomószelep is ép így mozoghat szaba­don, a nélkül, hogy a nyomócsövet elzár­hatná.

Next

/
Thumbnails
Contents