25242. lajstromszámú szabadalom • Elzáró berendezés elektromos blokkmezőkhöz

Megjelent 1902. é\i szeptember lió 12-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25242. szám. Vir/j. OSZTÁLY. Elzáró berendezés elektromos blokkmezőkhöz. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 23552. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 január hó 18-ika A 23552. sz. törzsszabadalom egy beren­dezést ismertet, mely valamely blokkmező lenyomásánál egy csupán valamely másik blokkmező lenyomásánál kikapcsolható el­zárást létesít. Föltételeztük a törzsszabada­lomban, hogy ez az elzárás valamely jelző­vagy menetirány- beállítómarkolat, egyszóval az állító mű egy részét befolyásolja. Ugyanez a berendezés azonban arra is szolgálhat, hogy egy bizonyos blokkrészt, nevezetesen az először lenyomott blokkmező nyomógomb­ját zárja el. Ekkor a berendezés működési módja a következő: Az első blokkmező lenyomásánál a záró­kilincs kikapcsolódik és a kilincs a nyomó­gomb eleresztése után ezt a legmagasabb állásában elzárja. A blokkmező ennek kö­vetkeztében el van zárva, még akkor is, ha azt valamely más berendezés elektromos úton kiblokkozza. Az említett elzárás meg­szűnik, ha egy másik blokkmező nyoma­tik le. Ezt az elrendezést egy példán fogjuk is­mertetni. Valamely ismeretes, négymezős Siemens és Halske-féle blokkállomást akként lehet megosztani, hogy a vonat elhaladása után először azt a vonalszakaszt kelljen blokkozni, melybe a vonat befutott és csak azután lehessen a hátrább fekvő vonalsza­kaszt kiblokkozni. A kiblokkozást végző blokkmezőt már a vonatnak a blokkállomá­son való áthaladása előtt kiblokkozta az előző állomás. A lenyomását gátló elzáró részt (pl. egy elektromos nyomógomb el­zárót) a vonat az áthaladásánál kapcsolta ki. Ezért egy második elzárásról kell gon­doskodnunk, mely a blokkmező lenyomását mindaddig meggátolja, míg a másik blokk­mező a szakaszt blokkozta. Erre a rajzon ábrázolt berendezés szolgál, melynek része a törzsszabadalom 1- 3. ábráján látható be­rendezés részeivel egyeznek meg, azonban a jelző állító markolatot elhagytuk és az (1) blokkmezőnél a (3) záró kilincset alkal­maztuk. Az 1. ábrán az (1) blokkmező a nyugalmi állásában van. A 2. ábrán az (1) blokkmező lenyomása és a nyomógomb eleresztése után elfoglalt helyzetében látható. Ekkor a (3) kilincs a (4) toldat alá feküdt és a gomb­nak újabb lenyomását meggátolja. A (6) rudat a (11) kilincs az alsó helyzetében rögzíti. Á (2) blokkmező lenyomásánál (3. ábra) a (14) kilincs a (11) kilincset a záróhelyzetből eltávolítja, e rúd fölfelé mo­zog és az (5) toldatával a (3) kilincset ol-

Next

/
Thumbnails
Contents