25241. lajstromszámú szabadalom • Gép dohány, thea, kakaó és hasonló anyagok csomagolására

Megjelent 1902. évi szeptember hó 17-én. MAGY. tfÉft KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25241. szám. XIII/O. OSZTÁLY. Gép dohány, thea, cacao és hasonló anyagok csomagolására ROSE VILMOS MÉBNÖK GAINSBOROUGBAN. A szabadalom bejelentésének napja. 1902 január lió 25-ike. A jelen találmány tárgyát dohány, tea, cacao és hasonló anyagok csomagolására szolgáló gép képezi, mely bizonyos tekin­tetben hasonlít a bejelentőnek 22738. sz. szabadalmában védett géphez, de ezt szer­kezetének egyszerűségében és működésé­nek megbízhatóságában jóval fölülmúlja, a mennyiben különösen az első, vagyis a hosszbehajtások képzésére szolgáló szerke­zet, valamint azon szerkezetek, melyek a csomag végeinek összeszorítására szolgál­nak, igen egyszerűen és czélszerűen van­nak elrendezve. A találmány tárgyát képező gép a mel­lékelt rajzokban egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete; a 2. ábra annak részben végnézete, rész­ben harántmetszete; a 3. ábra a gép egy részének haránt-met­szete; a 4. és 5. ábrák a hosszbehajtások képzé­sére szolgáló szerkezetet tüntetik föl; a 6. ábra a hosszbehajtások képzésére szolgáló hajtogatok egyikének működtető szerkezetét láttatja; a 7. ábra a végbehajtások képzésére szol­gáló hajtogató szerkezetet tünteti föl; a 8. és 9. ábra a végbehajtások képzésére szolgáló egyes hajtogatókat láttatják; a 10., 11. és 12. ábrák a csomagolandó anyagot a végbehajtások képzése előtt összepréselő szerkezetet láttatják. A csomagolandó anyagnak és a csoma­goló papírnak bevezetése tetszőleges mó­don, pl. mint az előbb említett szabada­lomban leírt gépnél történhetik. Az anyaggal együtt a formakerék for­máiba beszorított csomagoló papírnak hátsó, fölfelé nyúló (a) vége a jelen találmány szerint a (b) emeltyű (1., 3., 10., 11. és 12. ábrák) segélyével hajtatik az anyagra. Ezen (b) emeltyűtől a vízszintes (c) kar nyúlik előre, melyet a következőkben «be­hajtónak» fogunk nevezni. Maga a (b) emeltyű a (d) hüvelyen (11. ábra) van meg­erősítve vagy ennek egy előrenyúló részét képezi, a hol is a (d) hüvely az (e) per­selyen van megerősítve, mely egy a gép­kereten megerősített (e*) korongtól nyú­lik előre. Az (e) perselyben az (f) orsó mo­zog, mely két az (i) formakerék felé nyúló (g) és (h) dugattyút hord. A (g) dugattyú az anyagcsomó végéhez szorítt-atik, miköz­ben a (k) dugattyú az anyagot a forma­kerék mélyítésébe, illetőleg formájába szo­rítja; a másik (h) dugattyú ugyanily módon hat az anyagcsomóra, midőn ez a követ­kező állásba jön és miközben a hosszbehaj­tások képeztetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents