25202. lajstromszámú szabadalom • Gyomlálógép

Megjelent 1ÍM>2. évi szeptember lió 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25202. szám. X/a. OSZTÁLY. Gyomláló gép. K. & R. JEZEK GÉPGYÁRI CZÉG BLANSKÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 tnárczius hó 10-ike. A jelen találmány tárgyát képező gyoin­lálógép mellékelt rajzokon föl van tüntetve, még pedig az 1. ábrán fölülnézetben, 2. ábrán az 1. ábra x—x vonala szerinti metszetben, 2a. ábrán a gyomlálódobot tartó síneknek egy kiviteli alakjában, 2b., 2c.. 3. és 4. ábrákon különböző rész­letekben. A (2) tengelyen lazán elrendezett (3) tartók a (4) gyűrűk által elmozdulás ellen biztosíttatnak. A (3) tartók helyett a (28) függő csapágyakra erősített egyenes (30) síneket is lehet alkalmazni (lásd a 2a. ábrát). A tartók vagy sínek hátsó végei (5) lécz­czel vannak egymással összekötve, mellső végeik pedig a (6) tengely fölvételére való csapágyként vannak kiképezve, mely tengely a gyomlálódobot hordja. Utóbbit a négy darab (8) szögvas által összekötött két csillagalakú (7) keret alkotja. A szögvasakra a (9) gyomlálófésűk (10) csavarok segélyé­vel vannak megerősítve. Az (5) léczre az (51 ) U-darabnak (b) szára van ráerősítve. Ennek (c) szárai (d) lyukakkal bírnak, melyek a (12) csavaranya (e) csapjainak csapágyul szolgálnak (lásd 20. ábrát). E fölött egy (131 ) nyílással bíró (13) léczre (g) keret (gl) csavarok segélyével vau ráerősítve, mely keret ráöntött (h) nyúlványokkal bír, melyek az (f) pofa (m) csapjainak csapágyakul szol­gálnak (lásd 2b. ábrát). Az (f) pofának (fl) furatán keresztülhatol a (12) csavaranyába csavart (15) csavarorsó, mely (151 ) vastago­dásával (f) pofára támaszkodik. Ezen csavar­orsó segélyével a (3) tartó és ennélfogva a gyomláló dob helyzete beállítható. A gyomláló dobot a (16) járókerék akkép hajtja, hogy utóbbinak (19) agya a (2) ten­gelyen lazán forgó (17) fogaskeréknek (20) agyával egy darabból való, mig ezen (17) fogaskerékbe a (6) tengelyre fölékelt (18) fogaskerék kapaszkodik. Utóbbinak agya egy körömkapcsolás (181 ) részévé van kiképezve, melynek megfelelő (181 1 ) része a (6) ten­gelyen eltolhatóan van elrendezve. A (181 181 1 ) kapcsolás ismert módon egy a villá­jával a (181 1 ) részbe kapaszkodó (201 ) emel­tyű segélyével kapcsoltatik össze vagy szét, mihez képest a gyomláló dob mozgásba ho­zatik, illetőleg a gép járása közben is el­állítható. Hogy a gyomlálás közben gazzal, ágakkal, stb. eltömődő gyomláló fésűk tisztán tartas­sanak, e végből a következő tisztító beren­dezés van alkalmazva. A csillagalakú (7) keretek négy-négy

Next

/
Thumbnails
Contents