25187. lajstromszámú szabadalom • Ellenállásoszlop elektromos áramvezetékekhez

Megjelent 1 !>03. évi szeptember hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25187. szám. vn/g. OSZTÁLY. Ellenállásoszlop elektromos áramvezetékekhez. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁBSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 30-ika Az elektrotechnikában sok esetben kívána­tos, hogy a fémes ellenállások helyett, —­melyek aránylag nagy terigényűek és me­lyeknek fokozatos bekapcsolására bonyoló­dott kapcsoló berendezések szükségesek, — oly ellenállást leh ssen alkalmazni, melynek fajlagos ellenállása igen nagy, térigénye ennek megfelelően csekély, melyek ezért idő­legesen nagy energiamennyiségek elfogyasz­tására alkalmasak és ha szükséges, egy­szerű, az ellenálláson csúszó kontaktus­darab eltolásával szabályozhatók. Megkisér­lették az ily ellenállásoknak szén- vagy fémpor és agyag, quarz, földpát vagy más hasonló anyagok keverékéből való előállí­tását, azoni an eme kísérletek eddig ered­ményre nem vezettek, mert az így előállí­tott ellenállások nem voltak elég szilárdak és elég hőmennyiséget sem birtak fölvenni. Nehézségekbe ütközik továbbá az ellen­állásoknak a berendezés egyéb részeivel való megbízható kapcsolása is. A találmány tárgya módot nyújt ily ellenállások szerkesztésére. A találmány szerint egyes sík fémleme­zeket igen vékony, másodrendű vagy nagy ellenállású vezetőkből, — minő a kréta, barnakő, ólomgelét, fémszulfid stb. — álló réteggel vonjuk be, amennyiben ezeket az anyagokat porrá törve vízzel vagy más alkalmas folyadékkal kemény péppé alakít­juk át* mellyel a lemezeket bemázoljuk. Az így bevont lemezeket a bevonat meg­száradása után a kellő számban egymás fölé rakva oszloppá egyesítjük és a meg­felelő módon egymásra szorítjuk és nyom­juk. Az így előállított ellenállás-oszlopok ellenállása a lemezek bevonata vastagságá­nak, a lemezek nagyságának és számának megfelelő és aránylag igen nagy, bizonyos határokon belül a nyomás megváltoztatásá­val is megváltoztatható, ezenkívül pedig az oszlopok, minthogy főrészt fémből állanak, sok hőt vehetnek föl, az esetleges erősebb fölhevülésnél nem sérülnek meg és mecha­nikai szilárdságuk is igen nagy. Az oszlop összeállítási módja miatt a berendezés egyéb részeivel is rendkívül könnyen hozható vezető kapcsolatba, oldal­fölületeinek kiegyengetése után az oldal­fölületen csúszó kontaktusdarab segélyével az oszlop bármely tetszőleges darabját kap­csolhatjuk az áramkörbe és az ellenállást gyakorlati szempontból folytonos módon szabályozhatjuk. A leírt ellenállás sokféle módon alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents