25180. lajstromszámú szabadalom • Hullámos cseréppel, horonytéglával vagy födőlemezekkel készült tetőfödés

Megjelent, 1903. évi szeptember l«ó 3-án. MAGY. £92} KIR. P SZABADALMI löOTí HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25180. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Hullámos cseréppel, horonytéglával vagy födölemezekkel készült tetőfödés. PERKIEWICZ MIKSA GYÁROS LUDWIGSBERGBEN ÉS AHBNS REINHOLD KIB. KORMÁNYSZÉKI ÉPÍTŐMESTER POSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 26-ika. A hullámcseréppel, horonytéglával vagy födölemezekkel készült tetőfödéseknél a tetőzugokat és gerinczeket többnyire fém­lemezek alkalmazásával tömítették, mi a tömítés tartósságához viszonyítva, túlságo­san drága. Újabb időben megkisérlették, hogy eme tetőzugokat lapos téglákkal burkolják, mely lapos téglákra a hullámos cserepek feksze­nek rá. Ily tetőfödéseknél azonban a tö­mítést csakis a habarcs létesítette és mi­kor a habarcsot a csapadék víz kimosta vagy az kitöredezett, a tömítés is hiányossá lett és folytonos tatarozási munkálatok váltak szükségessé. A találmány szerint a szokásos födési módok hiányait akként kerüljük el, hogy a tetőzugok és gerinczek födésére különleges alakú téglákat alkalmazunk. Ezek közül az egyik az ütköző hézagot födi, a két másik pedig a szomszédos födőtéglával (hullámos cseréppel, horonytéglával vagy födőlemez­zel) van kapcsolatban. Ez által azt érjük el, hogy a tetőzugokat és gerinczeket ép oly tömítve födjük, mint a födél többi részét a nélkül, hogy, úgy mint eddig, a csatlakozó horonytéglákat ferdén el kellene vágni, mi sok törésre ad okot. Hogy a hullámos cserép-, a horonytégla vagy czement födőlemez-födés miképen van szerkesztve, az a találmány lényegére tel­jesen mellékes. ! A csatolt rajzon a találmány tárgya kü­í lönböző tetőfödéseknél alkalmazva látható. Az 1—8. ábrán ó-porosz hullámcserépfö­désnél alkalmazva látható, nevezetesen az 1. ábra a tetőfödés hosszmetszete, a 2. ábra a tetőzug födésének fölülnézete, a 3. ábra a taréj elölnézete, a 4. ábra metszete a 3. ábra A—B vonala i szerint, az i i 5. ábra a gerincz nézete, a 6. ábra annak vízszintes metszete az 5. ! ábra C—D vonala szerint és végül a 7. ábra a gerincz és taréj csatlakozási helyének nézete, a 8. ábra annak metszete a 7. ábra E—E vonala szerint. Az 1. és 2. ábrán a tetőzugot födő csat­lakozó tégla (a) középrésze a szomszédos (d) hullámcserepekbe fogódzó (b) és (c) ol­dalrészeivel egy darabot képez. A gerinczet födésére (3. és 4. ábra) az

Next

/
Thumbnails
Contents