25159. lajstromszámú szabadalom • Fafurnírral burkolt fémcsőből készült bot

Megjelent 1902. évi augusztus lió 2S-áii. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25159. szám. VI/b. OSZTÁLY. Fafurnirral burkolt fémcsőből készült bot. LOCFINER ERNŐ KERESKEDŐ LANGEWIESENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 25-ike. Az esernyőnyelek, sétapálczák és hason­lók gyanánt szolgáló, fafurnirral burkolt, fémcsőből készült botok eddig vagy ak­ként voltak szerkesztve, hogy a furnirle­mez a csővel vászoncsíkok közbehelyezésé­vel enyvezés által volt összekötve, vagy pe­dig akként, hogy a furnirlemez egyik vége a bádogból hajlított és hosszanti hasíték­kal ellátott cső hosszanti hasítékába be volt csíptetve. Az ily módon szerkesztett botoknak az a hátrányuk, hogy az első esetben a cső rozs­dásodása következtében a vászon elpusz­tult és a furnir ennek következtében a cső­ről levált, a második esetben pedig már a bot előállítása is nehézségekkel járt, azon­kívül a nem zárt keresztmetszetű cső még aránylag csekély igénybe vételeknek sem bírt ellenállani. Ha az ily csöveknél a ha­sítékot marógépen állítottuk elő, a cső maga is túlságosan drága volt. A föntebb jelzett hátrányok a talál­mány tárgyát képező botnál föl nem lép­nek. A találmány szerint szerkesztett és a csa­tolt rajz 1. ábráján hosszmetszetben, 2. ábráján keresztmetszetben látható bot legczélszerűbben húzás által előállított fémcsőből, pl. (a) aczélcsőből áll, melynek végig futó (b) hosszanti hornya van, ezt a hornyot alkalmas gépen, sajtolás útján ál­líthatjuk elő. Az (a) fémcső tehát nincs fölhasítva, ha­nem zárt. A (b) horonyban egy ebbe pontosan bele­illő, a (c) furnirlemez egyik végéhez eny­vezett (d) falécz van elhelyezve, a furnir maga pedig a csőre van tekercselve és egyes menetei ragasztás útján vannak egy­mással egyesítve. Mikor a furnirlemez első menete a (d) faléczet lefödte, a lécz a (b) hosszanti ho­ronyból többé ki nem léphet és a követ­kező meneteket szorosan egymásra lehet szorítani. Az ily módon szerkesztett bot igen szi­lárd és más hasonló botoknál olcsóbb. Azon­kívül az (a) cső és (c) furnir között biztos kapcsolat is létesül. SZABADALMI IGÉNY. Fafurnirral burkolt, fémcsőből készült bot, mely esernyőnyél, sétapálcza stb. gyanánt használható, jellemezve egy (b) hosszanti horonnyal ellátott zárt (a)

Next

/
Thumbnails
Contents