25148. lajstromszámú szabadalom • Jobb- és balfelől alkalmazható zár

Megjelent Í902. évi augusztus lió 28-án. MAGY. gHj KIR. SZABADALMI |§f|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25148. szám VIII/d. OSZTÁLY. Jobb- és balfelől alkalmazható zár. ZUPPINGER H. PÁL GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 14-ike. Olyan jobb- és balfelől alkalmazható zá­rak, melyeknél a retesz két hosszanti olda­lán toldatokkal bir és magára a zárszek­rényre olyan födőlemez erősíthető, mely a zárnak jobb- vagy baloldali zár gyanánt való alkalmazása szerint két,egymással szem- ( ben 180°-kal elforgatott, helyzetben rögzít­hető : már ismeretesek, amint ez kitűnik a a 20671. sz. svájczi szabadalom leírásából. Az ilyen záraknál a födőlemeznek egy meg­felelő csapján három kimetszéssel biró akaszték van forgathatólag elrendezve, úgy hogy a födőlemez csakis egy síkjára me­rőleges tengely körül való elforgatás által vihető át egyik állásából a másikba. A föntebbiekkel ellentétben, a jelen ta­lálmány tárgyát képező zárnál a zárszek­rénynek egy csapjára csakis két kimetszés­sel biró akaszték van forgathatólag szerelve. Az által, hogy az akasztóknak forgáscsapja a födőlemez helyett a zárszekrényhez van foglalva, az előbbi nem egy síkjára merőle­gesen álló tengely körűi való elforgatás, ha­nem egy síkjában fekvő tengely körül való elforgatás által helyezhető a zár jobb- vagy baloldali elrendezésének megfelelő állásba. Ennek következtében ezen födőlemez alkal­mazkodhatik a zárszekrény alakjához, ameny­nyiben az utóbbi részarányos a retesz hosz- 1 szanti tengelyéhez, míg ellenben az érintett elrendezéseknél a födőlemezt rövidebbre kellett venni a zárszekrénynél, azon czélból, hogy egyik vagy másik állásánál részben túl ne nyúlhasson a zárszekrény pereménél. Továbbá az akaszték forgáscsapjának a zár­szekrényben való elrendezése azt eredmé­nyezi, hogy az akaszték kimetszéseinek fekvése a retesz kimetszéseivel szem­ben a zárnak úgy jobb-, mint balfelől való alkalmazásánál ugyanaz marad, minek következtében csakis két akaszték-kimet­szés válik szükségessé, még pedig az egyik a retesz zárási, a másik nyitása mozgásá­nak határolására s viszont ez által lehetsé­gessé válik az is, hogy az említett kimet­szések úgy alakíttassanak, hogy a retesz ne csak záró-retesz, hanem egyszersmind az ajtónak vagy hasonlónak betett helyzetében való megtartására szolgáló ötlő gyanánt is működhessék. A találmány tárgya a mellékelt rajzlapo­, kon két kiviteli alakjában van bemutatva, hol az 1—7. ábrák az egyik, mig a 8—13. ábrák a másik kiviteli alakra vonatkoznak. Az 1. ábra egy balfelől alkalmazandó egyszerű bútorzárnak oldalnézete, nyitott állapotban, melynél a zárás a kulcsnak az I óramutatók forgási irányával ellenkező

Next

/
Thumbnails
Contents