25144. lajstromszámú szabadalom • Hordozható kézi körfűrész

Megjelent 11X>2. évi augusztus »ió 28-án. MAflY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25144. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Hordozható kézi körfürész. STROHM JÁNOS PÉTER KOVÁCS MANNHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 18-ika. Jelen találmány tárgya egy hordozható kézi körfűrész, melynek segélyével fala­kon, födémeken és padozatokon szükséges munkákat elvégezhetünk és különösen oly helyeken alkalmas, hová közönséges fűrész­szel hozzáférni nem lehet, továbbá az ed­dig vésővel elkészített csapnyílások előállí­tására is használható. Ezen körfűrész előnye, hogy a munkála­toknál a szomszédos lakások rázkódtatása és zaj ki van zárva és a falak, valamint fö­démek vakolata le nem morzsolódik. A kitűzött czél az által van elérve, hogy a körfűrész fogaskerékhajtásával együtt egy keresztfejben van ágyazva, mely ke­resztfej egy egyenes vezetékben egy csa­varorsó segélyével a fűrészvágás mélysé­géhez képest állítható, illetőleg mozgat­ható. A körfűrész hosszirányban is állítható az által, hogy az egyenes vezetéket tartó talp­lemez a megmunkálandó falra, födémre vagy padozatra megerősítendő vezetőlécz­ben eltolható. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen körfűrész előlnézetétC—D vonal irányában, 2. ábráj? függőleges metszetét A—B vo­nal irányában mutatja. (a) talplemezben a függőleges vezetéket alkotó két (b b) oszlop van megerősítve, melynek fölső szabad vége (c) tartóval van összekötve és ennek középső részében fúrt csavaranyában a (d) kézi kerékkel ellátott (e) csavarorsó van vezetve. Ezen csavar­orsó alsó vége (g) hüvely segélyével az(f) keresztfejjel van összekötve, mely az orsó forgatásakor a fűrészvágás mélységéhez képest lefelé mozgatható. (a) talp lemezen (h) szorító csavarokkal ellátott két (i) kengyel van a (p) fűrész­lappal párhuzamosan alkalmazva. A körfűrész ezen kengyeleknél fogva (m) vezetőléezre eltolhatóan van erősítve, (m) lécz vastagított (1) végeinél fogva (n) szö­gek segélyével a megmunkálandó falra, fö­démre stb. erősíttetik. A fűrész (o) fogan­tyúnál fogva (m) lécz mentén hosszirány­ban eltolható és (h) csavarok segélyével helyzetében rögzíthető. SZABADALMI IGÉNY. Hordozható kézi körfűrész, mely falak, fö­démek, padozatok stb. megmunkálására alkalmas és melynél a fűrésztengely és fogaskerékhajtás ágyazására szolgáló keresztfej egy függőleges vezetékben csavarorsó segélyével a fűrészvágás mélységéhez képest állítható, jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents