25133. lajstromszámú szabadalom • Kéménytoldat

Megjelent lí)(>2. évi augusztus hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25183. szám. VITJ/d. OSZTÁLY. Kéniénytoldat. COBLENZEB FEBENCZ KERESKEDŐ BONNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát egy kémény­toldat képezi, mely azáltal tűnik ki, hogy egy hengeres főcső körül bizonyos számú csövecskék tangencziálisan és ferdén vannak elrendezve, melyek többé vagy kevésbbé mélyen a föcsőbe helyezkednek és az eb­ben fekvő csövecskék falának részben vagy .egészben való kivágása által, az alsó ille­tőleg fölső nyílásuk folytán, a kéményben levő lég- illetőleg füstoszlopra szívó hatást fejtenek ki. A főcső körül tangencziálisan elrendezett ferde helyzetű csövecskék rendeltetése az, hogy bármelyik irányból is jöhet a szél, a fő­csőbe fölfelé szálló füst, mint az exhaus­tornál, fölszívassék. E csövecskéknek azon­ban nem csak ferde helyzete, hanem kes­keny és hosszúkás alakja is lényeges be­folyással van a kéményben fölszálló lég­illetőleg füstoszlop fölszívására nézve. Ez utóbbit még azáltal lehet hathatósabbá tenni, hogy a csövecskék a főcsőbe nem lesznek egészen beágyazva, a beágyazó nyí­lás tehát kicsi marad, hogy továbbá a fő­csőbe nyúló csövecskék falazata oly kivá­gással bír, hogy a ki nem vágott, illetőleg a fönmaradt falak által több pár ajak léte­sül és a füst a ferde kivágás következté­ben csavarvonal alakjában lesz fölszíva és és kifelé hajtva. A csövecskék a főcsőbe akár egészen, akár részben vannak be­ágyazva, lényeges az, hogy a szomszédos csövecskék be- és elvezető nyílásai külön­böző magasságban legyenek. A találmány tárgyát képező kéménytol­dat az idemellékelt rajzban két kiviteli alakban van bemutatva, és pedig: 1. ábra a toldat oldalnézete, 2. ábra a süveg elvételével való fölül­nézete, 3., 4. ós 5. ábrák egy másik kiviteli ala­kot mutatnak, ahol is 3. ábra toldat oldalnézete, 4. ábra a süveg elvételével való fölül­nézete és 5. ábra a 4. ábra m—n vonala mentén vett függélyes metszet. Az (a) főcső körül három (a, b, c,) csö­vecske van tangencziálisan és ferdén elren­dezve (1. és 2. ábra), mely a főcsőbe tel­jesen befekszik és melynek az ebbe be­nyúló fala oly kivágással bír, hogy az alsó vagy fölső nyíláson áthaladó szél a főcsö­vet átjárja és a füstrészecskéket e helyen magával ragadja. A főcsövet a kúpalakú (e) födéllel lehet elzárni. A 3., 4. és 5. ábrákban föltüntetett ké­ménytoldatnál az (f) főcső körül tangencziá-

Next

/
Thumbnails
Contents