25122. lajstromszámú szabadalom • Eljárás térbeli testek plasztikai utánzására szolgáló fotografiai fénymetszet fölvételek előállítására

Megjelent 19<>2. évi augusztus hó 22-én. MAGY. g§| KIR. SZABADALMI jgS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25122. szám. IX/e. OSZTÁLY. Eljárás térbeli testek plasztikai utánzására szolgáló fotográfiái fénymetszet fölvételek előállítására. SELKE WILLY ALFRÉD KÁROLY FÉNYKÉPÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 20-ika. A jelen találmány tárgyát térbeli testek | plasztikai utánzásánál használatos fényraet­szetek fotográfiai fölvételére szolgáló eljá­rásra vonatkozik. A jelen eljárás lényege és újdonsága abban áll, hogy egy közönséges foto­gráfiai vagy kinematográfiai készülékkel nem egyes fénymetszeteket (silhouetteket) fotografálunk, melyek oly módon létesül­nek, hogy a fényt egy fényernyő szélé­ről a tárgyra vetjük, hanem hogy a ké­szüléknek két féuyrnetszet metszésvona­lába való irányításával fényképezünk, mely fénymetszetek két szög alatt elrendezett fényforrás és fényernyő által létesíttetnek. A mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábráján az eljárásnak három kiviteli alakja van föltün­tetve. Az 1. ábrán (M) a fényképezendő minta. (L és Ll) a fényforrások (például ívlámpák), (S és Sl) a fényernyők, melyek azt a ha­tást hozzák létre, hogy csak a mellettük elhaladó sugarak világítják meg a mintát, úgy hogy annak csak ezen megvilágított része rögzíttetik a fotográfiai lemezen, il­letve filmen. A minta minden fölvétel után tovább fordul. Minthogy a jelen eljárás szerint a fénymetszetek egymással egy (B, B) részek­ből álló (W) szöget képeznek, ennélfogva az (A) fényképező készülékben nem egyetlen fény­metszetet (mint az az eddigi eljárások sze­rint történt), hanem ezen fénymetszetszöget fényképezzük. A 2. ábrán föltüntetett példánál az eljárás ugyanaz, amennyiben itt is az (S, A) kine­matografiai készülékben a (W) fénymetszet­szöget fényképezzük. Míg azonban az 1. ábrabeli példánál az (M) minta forog, addig ez esetben a minta helyt áll, a fényforrá­sokat hordó állvány pedig a nyilak irányá­ban az (S, A) készülékhez közeledik vagy attól eltávolodik, úgy hogy itt nem az (M) minta forog (mint az 1. ábránál) a helytálló megvilágított (W) szög hatáskörében, hanem az (M) minta helytálló és a (W) szög fölötte elhalad. A 3. ábrán egy módosított kiviteli alak vau föltüntetve, amennyiben itt a helytálló (M) mintára helytálló fényforrásokról és rácsok­ról ismert módon nem egyes fénymetszetek, hanem (L, S) fénymetszetnyalábok vettet­nek, melyeknek egyes fénymetszetei egy­mást metszik és ismét (W) szöget képeznek melynek nyílásába van az (A) fényképező készülék irányítva. A 4. ábra az 1. és 2. ábrabeli eljárás sze-

Next

/
Thumbnails
Contents