25111. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kiürült czukorka-, csokoládé- és hasonló dobozoknak játékszerré való átalakítására

Megjelent 1 902. évi augusztus hó 22-én. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEI RAS 25111. szám. VI/d. OSZTÁLY. Berendezés kiürült czukorka-, csokoládé- és hasonló dobozoknak játékszerré való átalakítására. II J. FINNÉ HENRIK MÉRNÖK STAVANGERBEN (NORVÉGIA). A szabadalom bejelentésének napja 1902 íebruár hó 18-ika. A találmány tárgyát czukorka-, csokoládé-és hasonló dobozok oly berendezése képezi, mely lehetővé teszi, hogy eme rendesen lapos, négyszög alakú hasáb alakjában kiképezett dobozokat a tartalmukkal együtt becsomagolt, különálló darabok segélyével könnyen egyes használati tárgyakat utánzó játékszerré ala­kítsuk át. Az ezt lehetővé tevő berendezés könnyen és a nélkül állítható elő, hogy ennek következtében a doboz ára növeked­nék. A czukorka- vagy csokoládédobozokat kiürülésük után a gyermekek minden segéd­szerszám alkalmazása nélkül játékszerekké, pl. asztallá, székké stb. állíthatják össze. A találmány tárgya a csatolt rajzon lát­ható, nevezetesen az 1. ábra egy lapos, szekrényalakú doboz fölülnézete, a doboz részben nyitva van, hogy az egyes a dobozba csomagolt különálló részek láthatók legyenek, a 2. ábra eme doboz oldalnézete, a 3. ábra az asztallá átalakított doboz oldal­nézete, a 4. ábra a 3. ábrán látható asztal sarok­kötése, az 5. ábra a doboz egy más alakjának föliil­nézete, a doboz ugyancsak részben nyitva van ábrázolva, hogy ama részek, melyek segélyével a doboz székké alakítható, lát­hatók legyenek, a 6., 7., 8., 9. és 10. ábra a székké való átalakításhoz szükséges különálló részek részletrajza, a 11. ábra a szék elölnézete, a 12. ábra annak oldalnézete. Hogy a kiürített dobozokat kisebb játék­j szerekké át lehessen alakítani, a doboz gyár­tásánál annak falain nyelveket vagy szorító­darabokat alkalmazunk, melyek a doboz anyagából akként vannak kivágva, hogy a dobozba csomagolandó czukorkákkal, csoko­ládéval és hasonlókkal együtt elhelyezendő különálló részeket, így pl. asztallábakat, széklábakat, támladarabokat stb. a dobozzal könnyen össze lehessen kötni és a jelzett részeket a dobozban a nyelvek stb. rugal­masságuk által rögzítsék. Ezek a részek a dobozzal oly módon hozandók kapcsolatba, hogy a doboz valamely használati tárgyat utánzó játékszert képezzen. Ily különálló részekkel kapcsolható doboz van a csatolt rajzon példaképen ábrázolva, nevezetesen az 1—4. ábrán asztallá, az 5 — 12. ábrán székké alakítható doboz. Az 1. ábrán látható doboznál (1) a doboz

Next

/
Thumbnails
Contents