25099. lajstromszámú szabadalom • Bútoralkatrészek oldható összekapcsolására szolgáló vasalás

J>Iej»,jelent í !)<)£. évi augusztus hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25099. szám. VIII/<1. OSZTÁLY. Bútoralkatrészek oldható összekapcsolására szolgáló vasalás. STEIN GUSZTÁV KERESKEDŐ BÉCSBEN. Bejelentésének napja 1902 február hó l-e. Elsőbbsége 1900 május 23-tól kezdődik. A jelen találmány tárgyát butor-alkatré­szeknek, pl. ágyak fejrésze- és oldalrészeinek stb. oldható összekapcsolására szolgáló vasa­lás képezi, melynél a tömör talplemezből kinyomott kampónak szabad vége egy, e kampó meghosszabbításában fekvő, szintén a tömör talplemezből kinyomott, de magá­nál a -kampónál keskenyebb fémszalag se­gélyével a tömör talplemezzel össze van kötve. Ennek megfelelően a kampó befogadására szolgáló másik talplemez is a kampó széles­ségének megfelelő olyan kivágással van el­látva, melyhez az említett fémszalag széles­ségének megfelelő hasíték csatlakozik. A mellékelt rajzon ezen vasalás van föl­tiintetve és pedig: 1 —4. ábrák a kampó és az ennek befo­gadására szolgáló lemez nézetei, 5—9. ábrák a két rész nézetei, illetőleg metszetei az összeillesztéskor elfoglalt egy­másutáni helyzetekben. Amint ez ábrákból látható, a (b) tömör lemezből kinyomott (a) kampó vége egy ennek meghosszabbításában fekvő, szintén a (b) lemezből kinyomott keskenyebb (c) fémszalag közvetítésével összefügg a (b) lemezzel, úgy hogy a kampó elgörbiilése majdnem kizártnak tekinthető. Tulajdonképeni kampófölületek gyanánt tehát az (a) kampónak csupán a (c) fém­szalag két oldalán kiálló (p) szélei szolgál­nak. E kampóalaknak megfelelően a kampó befogadására szolgáló (d) lemez kivágása is T-alakúra van készítve, mimellett az ezen kivágás létesítése alkalmával a (d) lemez hátlapján maradó (f) lemezrészek a kivá­gásba vezetett kampó számára vezeték gya­nánt szolgálnak. A két rész összeillesztése alkalmával az (a) kampó a kivágás szélesebb (m) részébe, a (c) fémszalag pedig annak keskenyebb (n) részébe illesztetik, mire a két lemez kölcsö­nös eltolása által az (a) kampónak a (c) fémszalág két oldalán kiálló (p) szélei a ki­vágás keskenyebb (n) részének szélei mögé jutnak és a két kapcsoló részt egymással szilárdan összekötik. Az (m. n) kivágás létesítése alkalmával a tömör (d) lemezből kinyomott (f) rész, mely keskeny oldalain a tömör lemezzel össze­függ, az (a) kampó és a (c) fémszalag szá­mára vezeték és támaszfölület gyanánt szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Bútor-alkatrészek oldható összekapcsolására szolgáló vasalás, mely ismert módon egy tömör talplemezből kinyomott kampóból

Next

/
Thumbnails
Contents