25098. lajstromszámú szabadalom • Elektromos akkumulátor

Megjelent 1ÍM)2. évi augusztus hó 19-ón. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25098. szám. Vll/g- OSZTÁLY. Elektromos akkumulátor. RELIN JEAN BAPTIST ÉS LOISEAU ADOLPHE GYÁROSOK LEVALLOIS-PERRETREN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát képező elek­tromos akkumulátor vékony ólomszalagok­ból áll, melyek tetszőleges keresztmetszetű lépcsőkkel vagy bordákkal bírnak, vagy sa­ját tengelyük körül csavaralakban meg vannak sodorva. Ezen ólomszalagok alkal­mas keretekre vannak erősítve és az így alkotott elektródák az elektrolytet tartal­mazó tartányba lesznek behelyezve, melyben az elektródákat egymástól vékony falemez­kék választják el. A mellékelt rajzon ezen akkumulátor, illetőleg ennek egyes elemei vannak ábrá­zolva ós pedig: 1. ábra egy vízszintes bordákkal bíró ólomszalagot ábrázol; 2. ábra az 1. ábra keresztmetszete; 3. ábra egy görbe bordákkal bíró ólom­szalagot mutat; 4. ábra a 3. ábra keresztmetszete; 5. ábra egy ferdén lejtő bordákkal bíró ólomszalagot tüntet föl; 6. ábra az 5. ábra keresztmetszete; 7. ábra egy szögalakú bordákkal biró ólomszalagot ábrázol; 8. ábra a 7. ábra keresztmetszete; 9. ábra egy saját tengelye körül megso­dort csavaralakú ólomszalagot ábrázol; 9b. ábra az egyes ólomszalagoknak a ke­retben való elrendezését mutatja; 10. ábra egy keret elülnézete; 11. ábra keresztmetszete a 10. ábra e—d vonala mentén; 12. ábra keresztmetszete a 10. ábra a—b vonala mentén ; 13. ábra a keret egy másik kiviteli alak­jának keresztmetszete; 14. ábra egy falemezke elülnézete; 15. ábra oldalnézete; 16. ábra a keret egy módosítása elül­nézetben; 17. ábra ennek keresztmetszete a 16. ábra e—f vonala mentén, végre 18. ábra az egész akkumulátort az elek­trolytikus fürdőbe állítva ábrázolja. A jelen elektródák vékony ólomszalagok­ból állanak, melyeken, a mint már említve lett, vagy vízszintes (1. és 2. ábrák), vagy görbe (3. és 4. ábrák), vagy ferdén lejtő (5. és 6. ábrák), vagy szögalakú (7. ós 8. ábrák), vagy valamely más alakú bordák vagy nyúlványok vannak tetszőleges mó­don alkalmazva. Igen előnyösek a 9. ábrán föltüntetett, saját tengelyük körül csavar­alakban megsodort ólomszalagok. Ezen ólom­szalagok, melyek vagy az említett bordák-

Next

/
Thumbnails
Contents