25086. lajstromszámú szabadalom • Biztosítókészülék izzófényégőkhöz

Megjelent 1902. évi augusztus hó 19-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI IBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25086. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Biztosító készülék izzófényégőkhöz. NAGY SZEDER ISTVÁN ÉPÍTÉSZ, GERŐ MÓR ÉS GYŐRI KÁROLY LAKATOSMESTEREK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 12-ike. Tudvalevő dolog, hogy az izzófényégő­ket, különösen oly helyeken, a hol azokat nem lehet folytonosan szemmel tartani, mint pl. lépcsőházakban stb., igen gyakran ellop­ják, minek oka abban rejlik, hogy a korona az üveggel és izzótesttel együtt a bunsen­égőre csak reá lévén tolva, azoknak leeme­lése semmiféle nehézségbe nem ütközik. Jelen találmány tárgyát képező készülék­nek már most az a czélja, hogy ezen bajon segítsen azáltal, hogy a koronának a bun­senről való leemelését hívatlan kezeknek lehetetlenné teszi. A találmány lényege abban áll, hogy a korona egy fémgyűrűvel van körülfogva, mely egy csuklósan alkalmazott rúd segé­lyével olyképen van egy szilárdan álló tárgyhoz, pl. a gázhozzávezetőcsőhöz erő­sítve, hogy a korona a bunsenégőről csak akkor emelhető le, ha ezen megerősítés előbb föloldatik, a mi legczélszerűbben az­által eszközölhető, hogy a fémgyűrűnek és a csuklós rúdnak összefoglalására egy kulcs­csal nyitható lakatot vagy zárat alkalma­zunk, vagy pedig valamely más oly szerke­zetet, melynek kinyitását csak beavatottak eszközölhetik. Mellékelt rajzon jelen találmánynak két példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik kiviteli alakot, a 2. ábra pedig a másik kiviteli alakot ábrázolja, a 3. ábra a koronát körülfogó gyűrű fölülnézete. Az (a) koronát egy (b) gyűrű fogja körül, mely gyűrű egy lemeznek vagy sodronynak hajlítása által készül olyképen, mint az a 3. ábrán látható, vagy pedig úgy, hogy egy teljesen zárt karikát képez. A 3. ábrán látható kiviteli alaknál a gyű­rűn (c) karmok is vannak alkalmazva, me­lyek a korona (d) peremét körülfogják s a gyűrűnek zárt állapotban a koronáról való lehúzását megakadályozzák. Teljesen zárt | gyűrűnél ezen karmokat nem lehet alkal­mazni, mivel a gyűrű nem feszíthető szét a rátevésnél úgy, mint az előbbi, hanem csak egyszerűen a koronába fölülről rátolatik. A gázvezető csőre, vagy valamely más szilárdan álló alkatrészhez pl. az (e) szorító segélyével egy (f) rúd egyik vége van csuk­lósan megerősítve, melynek másik vége va­lamely oldható kötéssel a gyűrűhöz erősít­tetik. Természetes, hogy az esetben, ha a

Next

/
Thumbnails
Contents