25034. lajstromszámú szabadalom • Berendezés eleven halak szállítására

Megjelent li)(>2. évi augusztus lió íi>-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25084. szám. xv/d OSZTÁLY. Berendezés eleven halak szállítására. KRAATZ AUGUST HALNAGYKERESK EDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 26-ika. A találmány tárgyát képező berendezés czélja a halakat elevenen a szárazföld bel­sejébe juttatni. A jelen berendezés által elérjük, hogy a halakat magába foglaló víz a haltartányból alkalmas módon kiszí­vatik és abba újból bevezettetik, miközben a tartányba fecskendezés segélyével be­juttatott víz levegőrészecskéket ragad ma­gával, úgy hogy a halak a bejuttatott víz­zel elegendő mennyiségű oxygónt kapnak. A mellékelt rajzon egy ilyen berende­zésnek egy példaképen választott kiviteli alakja van bemutatva, a hol 1. ábra azt egy vasúti kocsiban alkal­mazva mutatja be ez utóbbinak hosszmet­szetével. 2. ábra a vasúti kocsi vízszintes met­szete, végre 3. ábra függélyes metszete. A rajzokon (a) a halak fölvételére szol­gáló tartányt jelzi, mely czélszerűen egyes, egymás mellett lévő tartányokból is lehet összeállítva. E tartányok (b) kerekeken nyugosznak, úgy hogy az egész nagy tar­tány, vagy ennek csupán egyes részei ak­kor, ha a tartányokban lévő halakat át­vagy ki kell rakni, a vasúti kocsiból kocsi­hoz hasonlóan kigördíthetők. Minden egyes (a) tartány alkalmas helyén, fenekéhez kö­zel, egy (c) kieresztő csővel van ellátva, mely egy közös (d) leeresztő csatornával áll összeköttetésben. Ezen (d) csatorna is­mét egy (f) szivattyúval áll kapcsolatban, melyből egy (g) cső ágazik el. A (g) cső az egyes tartányok fölött van végigvezetve és minden egyes tartány fölött egy (h) ki­ömlesztő csövecskét hord. Ha az (f) szivaty­tyút mozgásba hozzuk, a (d) vezeték és a (c) kieresztő csövek közvetítésével a ha­lakat magában foglaló víz a tartányokból kiszívatik és azután a (g) vezetéken és a (h) kiömlesztő csöveken keresztül ismét a tartányokba befecskendeztetik. A víz, ezen befecskendeztetése alkalmával, levegőt ra­gad magával, úgy hogy az újból beömlő víz, ismét levegővel telítve, a halaknak új táplálékot nyújt. Természetesen a víz ki­eresztését és beömlesztését úgy fogjuk sza­bályozni, hogy folytonos vízczirkuláczió lé­tesüljön, melynél tehát a vízkiömlés ésbe­ömlés egyenlő. A szivattyú mozgatása a legkülönbözőbb módon történhetik és pedig vagy egy (i) benzinmotor segélyével, vagy a kocsi­kerekekről alkalmas áttétel közvetítésével. A motorral továbbá egy kézi hajtóművet is kapcsolhatunk össze akként, hogy a szük­séghez képest vagy a mótor, vagy a kézi

Next

/
Thumbnails
Contents