25029. lajstromszámú szabadalom • Rostély nélküli tűzhely égető kemenczék számára

Megjelent 1902)02. évi augusztus hó 18-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25029. szám. ll/o. OSZTÁLY. Rostély nélküli tűzhely égető kemenczék számára. Dl ! DÖBB KLEMENS MÉBNÖK KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 20-ika. A szemét és hasonló hulladékok elégeté­sére eddig használt kemenczéknél az ered­mény az elégetés által elért hőmérsék és a visszamaradt hamu és salak mennyiségének szempontjából kedvezőtlennek volt mond­ható, a mennyiben az elégés által létesített hőmérsék nem elég magas arra, hogy azt előnyösen ki lehetne használni, a maradé­kok mennyisége pedig igen tetemes, vagyis az elégés tökéletlenül megy végbe, minek következtében a hulladékok elpusztítása folytonos üzemnél igen költségessé vált. Ezen hátrányok oka a legtöbb esetben a tü­zelő berendezés helytelen szerkezetében ke­resendő, mely úgy a belépő elégési leve­gőnek, mint a tűzgázoknak útjába sok aka­dályt gördít, s ez által a teljes elégést meggátolja. A jelen találmány tárgyát képező ke­menczeszerkezetnél a levegő és tűzgázak akadály nélkül áramolhatnak s ennek kö­vetkeztében az elégés 960° C.-nál maga­sabb hőmérsék mellett tökéletesen megy végbe, s a maradék is csak mintegy 10°/o-ra redukálódik, mely körülmény az ilyen te­lepek üzemét városok számára jövedelme­zővé teszi. A mellékelt rajzlap 1. ábráján függélyes metszetben, a 2. ábrán az 1. ábra A—B síkja szerint vett függélyes metszetben, s a 3. ábrán az 1. ábra F—F vonala szerint vett metszetben föltüntetett tüzelő beren­dezésnél az elégetés rostély nélkül törté­nik, s a tűzhely (a) feneke síkfölületet képez s a (b) ajtótól kezdve, egyenes vo­nalban emelkedik fölfelé a tűztérnek mint­egy közepéig, hol az alsó sarkaiknál leke­rekített (c) oldalfalakkal találkozik (2. ábra), melyeknek legalsó része a kemencze közepe felé hajlik, hátsó részük pedig föl­felé emelkedik. A tűztér közepétől kezdve a 'tűzhely fe­neke hosszirányban törést szenved oly mó­don, hogy egy csatornát képez s ezen alak­ban emelkedik tovább erős haj lássál, míg végül aránylag tetemes görbüléssel a (d) füstlyuk fenéklapjába megy át. Az oldalfalak középső részükön kissé szét­hajlanak, s erős görbüléssel csatlakoznak a tűzhely fenekének fölfelé emelkedő részé­hez. Az (e) tűzhíd alsó éle mélyebben fek­szik, mint a füstlyuk feneke. A tűzhely mellső fala kissé szintén előre hajlik (1. ábra). Ezen berendezés folytán úgy a belépő le-

Next

/
Thumbnails
Contents