25026. lajstromszámú szabadalom • Többszörös telegráf hullámzó vagy váltakozó áramok fölhasználására

Megjelent ll>OSÍ. évi augusztus lió 18-án. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25026. szám. VH/j. OSZTÁLY. Többszörös telegráf hullámzó vagy váltakozó áramok fölhasználásával. LA SOCIÉTÉ DES TÉLÉGRAPHES MULTIPLEX (SYSTÉME E. MERCADIER) CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 25-ike. A találmány tárgyát háromszoros drót­tekercseléssel bíró differencziáltranszfor­mátor elrendezése képezi, mely lehetővé teszi, hogy olynemű többszörös telegráfbe­rendezéseknél, melyek hullámzó vagy vál­takozó árammal dolgoznak, a jelzéseket mindkét irányba átvihessük, mikor is ev­vel a transzformátorral kapcsolatban két áramgerjesztő csévét alkalmazunk, melyek elsődcsévéi a jeladóval vannak összekötve. Az 1. ábra a transzformátor sematikus elrendezését láttatja egy többszörös tele­grafálásra szolgáló különleges elrendezés­nél (Mercadier-rendszer); lehet azonban ezt a transzformátort mindama berendezések­nél alkalmazni, melyek hullámzó vagy vál­takozó áramokkal működnek. A háromszoros dróttekercseléssel bíró differencziáltranszformátornak (t) (1. ábra) egy vasdrótból álló magja van, mely há­rom egymástól elszigetelt egyenlő (a b c) drótból egyidejűleg és párhuzamosan te­kercselt bevonattal van burkolva. Az első (a) dróttekercselés a (d) és (e) sarokkapcsoknál végződik, melyek közvet­lenül a (k k) vonalvezetékkel vannak ösz­szekötve, míg a váltakozó hullámzó ára­mok fejlesztésére szolgáló (i) áramfej- l lesztó cséve közvetítésével egy a (j j) jel­adókat tartalmazó áramkörrel vannak ösz­szekötve. A második (c) dróttekercselés a (h) és (1) sarokkapcsolókhoz csatlakozik, melyek az (m) áramfej lesztőcséve útján közvetve a jeladó áramkörrel, közvetlenül pedig a mes­terséges (n) vonalat magába záró áramkör­rel vannak összekötve. Ez utóbbi áramkörbe még a rajzon nem ábrázolt kondenzátorok és mellékkészűlékek is vannak bekapcsolva, melyek az (a) és (c) vezetéken egyidejűleg és ellenkező irányban átfolyó áramok ki­egyenlítésére szolgálnak és így a harma­dik (b) dróttekercselésben áramot nem in­dukálhatnak. Ez a harmadik (b) dróttekercselés az (f) és (g) sarokkapcsolókhoz csatlakozik, me­lyek a jelfogó áramkörével vannak össze­kötve; ez utóbbiban a berendezés (o o) jel­fogói vannak beigtatva. A transzformátor működése: Ha a (j j) jeladók indukcziói útján az (i) és (m) csé­vék (2) drótjaiba és ennek következtében az (a) és (c) drótokba hullámos vagy válta­kozó áramokat küldenek, akkor ezen ára­moknak a (b) drótra gyakorolt indukczió­hatásának lerontására előnyösen a mellék-

Next

/
Thumbnails
Contents