25004. lajstromszámú szabadalom • Gép másolópapír gyártására

Megjelent 1002. évi augusztus lió 12-én. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25004. szám. IX/e. OSZTÁLY. Gép másolópapír gyártására. CROWN PAPER-COMPANY CZÉG BOSTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 14-ike. ,leien találmány tárgyát papir impregná­lására szolgáló gép képezi, mely a papirt, miközben az egy hengerről legömbölyödik s egy másik hengerre föltekerődik, valamely alkalmas anyaggal telíti, mely a papir szö­vedékét átjárva, abban egyszersmind meg­iilepedik és szilárdan rögzítve marad, mi­előtt a papírszalag a fölgombolyító csévét elérné. Ezen új gép különösen az ismeretes szén­papir vagy másféle impregnált papirnemnek előállítására alkalmas, melyeknél ugyanis a papirszövet szenet vagy más anyagot s azonkívül viaszt föloldott állapotban tartal­mazó festő folyadékkal telíttetik. Az alább leírandó gép segélyével a szén a papiron egyenletesen rakódik le s a festőfolyadék egyenletesen oszlik el a papir szövetében anélkül, hogy annak bármelyik oldalán kér­get vagy külön hártyát képezne. A találmány tárgyát képező gép a mel­lékelt rajzlap: 1. ábráján fölülről nézve, a 2. ábrán jobb oldalról nézve látható, a 2a. ábra a papírlapot főfölgombolyitó cséve jobboldali végét s annak hajtó szerkezetét tünteti föl, mely részek a 2. ábrából el van­nak hagyva, a 2b. ábra ugyanezen csévének baloldali i végét s a beállító szerkezetet mutatja, a 3. ábra a gépet homloknézetben, a 4. ábra az 1. ábra (4—4) vonala szerint vett metszetben láttatja, hol a kavarok nin­csenek föltüntetve, az 5. ábrán a gép alsó részének hátsó nézete s a kavarok egyikét működtető mechaniz­mus látható, a 6. ábra egy festőkádat tüntet föl fölülről nézve ka varójával együtt, a 7. ábra a 6. ábrán keresztül (7—7) vonal szerint vett metszet, a 8. ábra részletrajz, mely a papirvakaró­kat és feszítő hengereket tartó tolókák szabályozó mechanizmusát oldalnézetben, a 9. ábra pedig ugyanezt részleges met­szetben mutatja, a 10. ábra a papirvakarók és a festő hen­ger törlőjének szerelési módját távlati rajz­ban tünteti föl, a 11. ábra a hűtő dobnak és tömítő szelen­czéjének központi hosszmetszete, a 12. ábra a papir legoinbolyítására szolgáló henger szabályozó szerkezetének részlet­rajza, végül a 13. ábra a hevítő és hűtő csövek rend­szerét tünteti föl alaprajzban. A gépet a papir legombolyítására szol­! gáló henger felé néző végéről tekintve, az i (1) tartó állvány jobbra, a (2) pedig bal ol­! dalra esik (1—3. ábrák) s a két állvány a

Next

/
Thumbnails
Contents