24995. lajstromszámú szabadalom • Köszörülő és csiszológép késesárúk számára

Metr.ieleiil 1902. évi augusztus hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 24995. szám. XlV/a. OSZTÁLY. Köszörű- és csiszológép késes árúk számára. bhodes sámuel hulme mérnök berlinben. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 10-ike. A jelen találmány tárgya egy köszörű-és csiszológép, mely úgy a hossz- mint keresztirányban domború fölülettel bíró és már előzetesen durva alakkal ellátott késes árúk, mint például késpengék és más ha­sonló tárgyak finomabb köszörülésére és csiszolására szolgál. A jelen találmány lényeges ismertető jele abban nyilvánul, hogy egy, a forgó korong gyanánt kiképezett szerszám felé csuklósan beállítható és saját karjára föl­függesztett tárgytartó, alkalmas eszközök segélyével munkahelyzetében önműködően rugalmasan rögzíttetik, mely idő alatt e tárgytartó hosszirányban és egyidejűleg ho­rizontális és függélyes görbe síkban önmű­ködően eltolatik, minekután munkahelyze­téből ugyancsak önműködően visszamozgat­tatik. Az idemellékelt rajzban ily gépnek egy kiviteli alakja példaképen van föltüntetve, melynél ugyanis a megmunkálandó tárgyak gyanánt, késpengék alkalmaztatnak. 1. ábra a gép előlnézetét mutatja, 2. ábra a lényegesebb részeknek oldalné­zete, 3. ábra a 2. ábrának 1—1 vonala men­tén vett metszete nagyobb léptékben, míg 4. ábra a 3. ábrának 2—2 vonala men­tén vett harántmetszete, 5. ábra a megmunkálandó tárgy tar tónak oldalnézete a befogott késpengével együtt, végre a 6. és 7. ábrák részleteket tüntetnek föl. Az (a) gépállvány fölső részében (1—3. ábra) a (b) csapok körül, a (c) rudak van­nak lenghetően ágyazva, melyek egy csuk­lósan összekötött (d) hajtórúd által lengő mozgásba hozatnak. A (d) hajtórudat egy hornyolt (f) korong mozgatja ide és tova, melynek (g) tengelye a (h) csapágyakban foroghatóan van ágyazva és a (g) és (j) fogaskerekek segélyével a (k) hajtóten­gely által hozatik mozgásba. Az (f) korong hornyában, egy az (i) gépállványra, (o) mel­lett szerelt, függélyes csap körül forogható kétkarú (n) emeltyűnek (m) görgője fut, mely emeltyűnek másik (p) vége a (d) hajtórúdra megerősített (q) vezetők közé nyúlik, úgy hogy ennek következtében, ez utóbbiak egy horizontális síkban való len­gésükkor, a (d) rudat is ide- és tova csúsz­tatják. A föltüntetett gépnél a megmunkálandó tárgy részére példaképen két (x) tartót al­kalmazunk, melyek közül mindegyiket egy­egy karral ellátva egyformán rendezzük el.

Next

/
Thumbnails
Contents