24951. lajstromszámú szabadalom • Készülék izzólámpák kapcsoló drótjainak a foglalaton való egyidejű megerősítésére

Megjelent 7 ítO'í. évi augusztus hó 6-án. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEI RAS 24951. szám. VII/h. OSZTÁLY. Készülék izzólámpák kapcsoló drótjainak a foglalaton való egyidejű megerősítésére. imme & löbner czég berlinben. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 20-ika. A szokásos izzólámpa-foglalatoknál a két kapcsolódrót mindegyikét tudvalevőleg kü­lön kell egy-egy csavar segélyével a fogla­lathoz erősíteni. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, mely nélkülözhetőkké teszi a meg­erősítő csavarokat s megengedi, hogy mind­két kapcsolódrót egyszerre s egyetlen fo­gással legyen a foglalathoz erősíthető. Egy ilynemű készülék a mellékelt rajz­lapon van föltüntetve, melyen az 1. ábra az új készülékkel fölszerelt fog­lalat előlnézetét mutatja a fölső és alsó süveg levétele után, a 2. ábra ugyanannak fölülnézete, melyen a kapcsolódrótok megerősítésére szolgáló zárórész szélső jobboldali helyzetben van, a 3. ábra szintén fölülnézet, melyen a záró­rész baloldali szélső helyzetét foglalja el, míg a 4. ábrán látható fölülnézetnél a zárórész el van távolítva, az 5. ábra a zárórészt magát alulról nézve, a 6. ábra pedig a szokásos alsó süveget fölülről nézve tünteti föl. Az izzólámpák kapcsoló drótjainak a fog­lalaton való egyidejű megerősítésére szol­| gáló készülék berendezése és működési I módja most már a következő: Az (a) kő ismeretes módon az izzólámpa becsavarolására szolgáló csavarmenetes (b) hüvelyt tartja, mellyel az egyik kapcsoló drót kontaktusba hozandó. Az (a) kő közép­pontjába egy (c) csavar van illesztve, mely a másik drót bekapcsolására szolgál s ezen czélból egy (d) fémhíddal áll vezető ösz­szeköttetésben (4. ábra). A két kapcsoló drót megerősítését eszközlő (e) zárórész (5. ábra) a (c) csavar szárán elforgatható s egy fogantyúszerű (f) nyúlvánnyal bír, mely a (b) csavaros hüvelynek egy kivágá­sán keresztülnyúlva, az (a) kő külső élé­vel egy vonalba esik. Ha a forgatható (e) zárórész (f) fo­gantyúja jobboldali szélső helyzetében van (1. és 2. ábra), a zárórész (g—h) furatai azon (k—i) furatok folytatásait képezik, melyek az (a) kövön és (d) fémhídon, illetve a (b) hüvelynek kontaktust létesítő tolda­tán haladnak keresztül. Az egyes részek ezen helyzeténél az (1—m) kapcsoló dró­tok oly módon vezethetők át az (i—h), il­letve (k—g) furatokon, hogy végeikkel az (e) zárórészen túlérnek (1. ábra). Ha most az (e) zárórészt (f) fogantyúja

Next

/
Thumbnails
Contents