24938. lajstromszámú szabadalom • Szopóüveg gyermekek és betegek számára

Megjelent 7)03. évi augusztus lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HÍ VATAL SZABADALMI LEIRAS 24938. szám. XVIII/a OSZTÁLY. Szopóüveg gyermekek és betegek számára. WOLLNY JÁNOS BANKTITKÁB POSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 1-je. Jelen találmány tárgya egy hőmérsék­letmutató berendezéssel ellátott szopóüveg gyermekek és betegek számára, melynek ezé Íja, hogy az üveg tartalmának hőmér­sékletét könnyű és megbízható módon le­olvashassuk és hőmérsékletét esetleg meg­felelően szabályozhassuk. Általánosan ismeretes, hogy ha gyerme­keket szopóüveggel táplálunk, ezek mindig más hőmérsékletű táplálékot kapnak, mert a gyermeket ápoló egyén a táplálék hő­mérsékletét érzés szerint szabályozza. A gyermeknek egészségére nézve azonban igen előnyös, ha a táplálékot minden esetben egyenlő hőmérséklettel adjuk neki és pe­dig oly hőmérséklettel, a mely testi szer­vezetének leginkább felel meg. Jelen találmány tárgyát képező szopó­üveg egy hőmérővel van ellátva, mely az üveg anyagában olykép van ágyazva, hogy tartalmának hőmérsékletét leolvashatjuk, úgy hogy a gyermeknek mindig egyenlő hőmérsékletű táplálékot adhatunk. Ezen üvegen a hőmérő hosszának mentén egy­szersmind még egy beosztás van alkal­mazva, melynek segélyével az adandó táp­lálék mennyiségét meghatározhatjuk. A hőmérő 10—50n C.-ig való beosztással bír. Mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tárgyának hossz­metszetét, 2. ábrája nézetét mutatja. Szerkezete a következő: (a) üvegnek (al) fala olykép van beren­dezve, hogy az egy (b) csövet alkot, mely az üveg fenéklapjától a nyakig terjed és alsó részén a higany fölvétele czéljából (c) bővülettel bír. A higany a hőmérsékletnek megfelelően, a csőben emelkedik és az üveg tartalmának hőmérsékletét a megfe­lelő (d) beosztáson mutatja. Ezen beosztás mellett az üvegen még egy (e) beosztás van alkalmazva, mely az adandó tápanyag mennyiségének pontos le­mérésére szolgál. (b) cső olyképen van elrendezve, hogy az üveg tartalmával közvetlenül érintkezik. A normális hőmérsékletet az üvegen alkalma­zott föltűnő vastagabb (f) vonással vagy egyéb alkalmas módon jelezhetjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szopóüveg gyermekek és betegek szá­mára, jellemezve az által, hogy (a) üveg (al) falában egy (b) berendezés van ágyazva, mely az üveg tartalmának hő­mérsékletét mutatja, mi mellett agyér-

Next

/
Thumbnails
Contents