24930. lajstromszámú szabadalom • Jegyragasztó gép

Megjelent 199 902. évi augusztus lió 6-án. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 24930. szám. XVI II/d. OSZTÁLY. Jegyragasztó gép. new-york labeling machine company czég new-yorkban A szabadalom bejelentésének napja 1901 seeptember hó 10-ike. A jelen találmány tárgyát jegyragasztó gép képezi jegyeknek üvegekre, csomagokra és effélékre való ragasztására, melynél a jegyekkel fölszerelendő tárgyak egy pályára helyeztetnek, mellyel összműködően egy jegyragasztó szerkezet olyképen van elren­dezve, hogy az a pálya hosszában elhelye­zett tárgyakra egymásután ragasszon föl jegyeket. Az 1. ábra a jegyragasztó gép oldalnézete. A 2. ábra ugyancsak nézet, de a részeknek más állásánál. A 3. ábra szintén oldalnézet a részeknek egy harmadik állásánál. A -Í-. ábra fölülnézet. A 4a. ábra egy részletet tüntet föl. Az 5. ábra a gépben alkalmazott nyomópárna perspektivikus rajza. A 6. ábrában az ezen párnát működtető rugónak perspektivikus képe. A 7. és 8. ábra mozgáshatároló szerkezeteket tüntetnek föl. A 9. ábra metszet a 4. ábrának 9—9 vonala szerint. A 10. ábra a jegytartálynak* perspektivikus képe. A 11. ábra a pályának és az adagolónak egy másik foganatosítás! alakját láttatja metszetben. A 12. ábra a 11. ábrában föltüntetett foga­natosítási alaknak perspektivikus képe. A 13. ábra az adagolónak egy másik foga­natosítási alakját mutatja metszetben. A találmány tárgyát képező jegyragasztó gép derékszögű (1) keretének részei (1. ábra) tetszőleges módon köttetnek össze egy helyt­álló merev állvánnyá. Ezen £eret fölső részéhez erősíttetnek a (6 7) hosszvezetők (9. ábra), melyekhez a gépen átvezetett tár­gyak megtartására szolgáló (8) tartók vagy hozzá vannak erősítve, vagy azokkal egy darabban készítve. A (7) vezeték baloldali végéhez a (31) szabályozó van erősítve (2. ábra), melynek segélyével a pályán végig­vezetett tárgyak helyzetét szabályozzuk. A (8) tartók egy darabban is készülhetnek (11. ábra), a mikor is a (79) vezetékek egy­egy befelé irányított hosszfokkal vannak ellátva. Ezen (79) vezetékek a keret (78) tagjával össze vannak csavarolva. mely a (80) hosszhasítékkal van ellátva, úgy hogy a (79) vezetékeket a kezelendő tárgyak szé­lességéhez képest különbözőképen lehet be­állítani. A gép két végén a csavarmenetes (12) rudak vannak a kerethez erősítve (9. ábra), melyek a (10) hossztartót hordják; ezen hossztartó a (11 13) csavaranyák segélyévei

Next

/
Thumbnails
Contents