24887. lajstromszámú szabadalom • Robbanó vagy égési mótor

Megjelent 1902. évi augusztus hó 5-én. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 24BB7. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Robbanó vagy égési mótor. PETIN JEAN JULES HIPPOLYTE MÉRNÖK PÁBISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 15-ike. Az ismeretes égési és robbanó motorok­nál a hengerben tetemes hőveszteségek lépnek föl. Ezek többféle, eddig el nem kerülhető okokból származnak, nevezetesen a henger kerületén át és az égéstermények által elvezetett hőből, mely két hőveszte­ség egymással oly viszonyban áll, hogy az egyik csökkentése a másik nagyobbodását idézi elő. . A henger falain át-elvezetett hőmennyi­sége annál nagyobb, minél magasabb hőmér­sékletet létesít a robbanó keverék elégé­sénél, növekedik a veszteség, ha a hen­gert, nehogy az kiégjen, vízzel hűtjük. Eme veszteségek mintegy 50—60°/o-ra te­hetők és különösen nagyok, ha oly keveré­keket alkalmazunk, melyek robbanásánál magasabb hőmérséklet fejlődik, mint az ed­dig használt keverékek robbanásánál, neve­zetesen ha acetylénnel vagy más endother­mikus gázzal készült keverékeket alkal­mazunk. A föntebb jelzett hátrányok elkerülé­sére a robbanó keverékeket vagy kívülről, vízkeringés létesítésével, vagy belülről, gőz vagy a gőztermelő folyadék befúvatá­sával hűtjük és ez utóbbi esetben az elve­szett hő egy részét visszanyerjük. De ezek a kísérletek annak következté­ben, hogy a használt mennyiségek az el­érendő czéllal arányban nem voltak és hogy ama jelenségeket, melyek a hengerben a robbanás közben lefolynak, elég alaposan nem voltak ismeretesek, czélhoz nem ve­zettek. Számos kísérletem igazolta azt, hogy a víznek a hengerbe lövelése eredménnyel csakis akkor jár, ha a belövelést magának a robbanásnak pillanatában végezzük, úgy hogy a robbanásnál szabaddá váló hőt a belövelt folyadék fölvehesse és így ez egy­részt a henger falait védhesse, másrészt az expanzió időszakát hosszabbá és magát az expanziót szabályosabbá tegye. Ezért a használandó víz mennyiségét pontosan a robbanásnál fejlődő hőmennyi­ségnek megfelelően szabom meg, ezt a vi­zet pedig pontosan a robbanás pillanatában lövelem be. Ily módon a robbanásnál sza­baddá lett hő tetemes része a víz elpáro­logtatására szolgál, tehát a henger falain át a hőveszteségeket elkerüljük és a ke­letkezett (égéstermék és vízgőz) keverék hőmérsékletét a kellő mértékig csökken­tem. Igaz ugyan, hogy ennek következtében a robbanásnál fejlődő nyomás maximuma ki­sebbedik, de ez a nyomás azután csak fo-

Next

/
Thumbnails
Contents