24871. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses regulátor

Megjelent 11)02. évi augusztus lió 5-én. MAGY SZABADALMI KIR HlVATAL SZABADALMI LEIRAS 24B71. szám. V/e/1. OSZTÁLY­Elektromágneses regulátor. SCHM1D ALBERT MÉRNÖK HAVREBEN. A szabadalom bejelentésének napja i902 január hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát elektromágne­ses regulátor képezi, mely motorok hajtá­sára alkalmazott gőznek vagy más nyomó fluidumnak, illetőleg égési motoroknál a robbanó keveréknek igen egyszerű és pon­tos szabályozását teszi lehetővé, midőn az illető motorok erejét egészben vagy rész­ben áramfejlesztő dinamó hajtására hasz­náljuk föl. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a regulátor függélyes met­szete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. ábraaregulátorszelep vízszintes met­szete. A regulátor (a) mágnese (2. ábra) az egymás felé fordított oldalukon homorúan kiképezett (b) sarkokkal és a (c) teker­cseléssel van ellátva. A sarkok között vas­ból vagy aczélból készült fegyverzet van elrendezve, mely a külső fölületükön dom­ború (d) toldatokkal bír és az (e) tengelyre van ékelve, mely egyrészt az (f) haránttar­tóban, másrészt a (g) hüvelyben (1. ábra) van ágyazva és mely alsó végével a (h) szelepszekrénybe nyúlik be. A szelepszek­rény belsejében a több lyukkal ellátott (k) henger van elrendezve, melybe az (e) ten­gely alsó végére ékelt hengeralakú (1) sze­lep van beillesztve, a hol is az (1) szelep a (k) henger nyílásaival korrespondeáló ír lásokkal van ellátva (3. ábra). A szelep alsó végével a szabályozandó fluidumot bevezető (m) cső, a (k) henger és a szelepszekrény közötti gyűrűs térrel pedig a motorhoz vezető (n) cső közleke­dik. Az említett fegyverzet egyik (d) vége (2. ábra) a feszültségében szabályozható (p) rúgóval van összekötve, míg a (c) te­kercs a szabályozandó mótor által hajtott dinamó által tápláltatik. A regulátor működése a következő: Midőn a (c) tekercs árammal tápláltatik, az (a) mágnes a fegyverzetet a (p) rúgó hatása ellenében kilendíti, és ez által az (1) szelepet akként állítja el, hogy a sze­lep és a (k) henger nyílásainak szabad ha­rántmetszete szűkíttetik és ez által a mo­torhoz áramló fluidum mennyisége csök­ken. Minél erősebben gerjesztetik a regu­látor mágnese, annál erősebben fojtatik a fluidum és ez által a dinamót hajtó mó­tor ereje annál inkább gyöngíttetik; mi­nél gyöngébben gerjesztetik azonban a re­gulátor mágnese, annál nagyobb utat en-

Next

/
Thumbnails
Contents