24867. lajstromszámú szabadalom • Explóziós erőgép

Megjelent 11)02. évi augusztus hó 1-én. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24867. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Explóziós erőgép. BORMANN JÁNOS GOTTLIEB LEBERECHT TECHNIKUS BERLINBEN Bejelentésének napja 1901 deczember hó 21-e. Elsőbbsége 1899 junius 30-tól kezdődik. A jelen találmány tárgyát képező explo- | ziós erőgép az ismert ilyen gépektől, melyek­nél töltéslétesítésre levegő helyett oxygén ; alkalmaztatik, hogy a gép munkaképessége időnkint fokoztassék, továbbá azon gépek­től, melyeknél a hengerbe víz vezettetik be, abban különbözik, hogy itt táplálás czél­jából közönséges levegő helyett oxygén­dúsabb, illetőleg majdnem teljesen nitrogén­mentes elégési levegő vezettetik a tüzelő­anyaghoz és hogy a gép legnagyobb meg­terhelése alkalmával időnkint, a gyújtás időpontjában víz fecskendeztetik a hengerbe. Az elégés alkalmával a majdnem teljesen tiszta oxygénnel létesített magas hőfokok következtében a bevezetett víz gőzzé alakul át és expanziója folytán az elégetett gázok­kal együtt hajtó közeg gyanánt szerepel. A gőzképződés egyszersmind a meleg­fogyasztás következtében időelőtti meggyú­lások bekövetkezését meggátolja. Ha a ter­helés kisebb mint a legnagyobb terhelés 75°/0 -a, akkor a szabályozás az által törté­nik, hogy bár ugyanazon mennyiségű oxy­géndús elégési levegő, de kevesebb tüzelő­anyag vezettetik be és semmi víz. Az ég­hető alkatrészek kisebb mennyisége ekkor az időelőtti meggyúlás bekövetkezését máj­magában kizárja. A vízbevezetésnek és a | töltés megközelítőleg nitrogénmentes elégé­sének ezen egyesítése a tiszta oxygénnel | való elégés következtében a hengerben magasabb hőfokot hoz létre és ez által a befecskendezett víz teljes elgőzölgését ered­ményezi; másrészt azonban a kis káros tér következtében nagy gőzfeszültséget létesít. Ha ellenben, az elégetéshez közönséges levegő fölhasználása mellett, a hengerbe vizet vezetünk be, a jelenlévő nitrogén és az üzemhez szükséges levegőfölösleg a me­leget szétosztja és részben fölemészti, úgy hogy kisebb gőzmennyiség keletkezhetik és a gőz kisebb feszül tségü lesz, miután a henger belső tere, melyben ezen csekély gőzmennyiség szétoszlik, többszörösen na­gyobbra választandó, mint majdnem teljesen nitrogénmentes füstgázok alkalmazása ese­tében. A henger- és dugattyútérfogat csökken­tésének mértéke a jelen eljárás alkalmazása esetén számítás útján minden fűtőgázra nézve könnyen megállapítható. így pl. a henger méretei oxygéngépnél: hengerátmérő ... ... — 370 mm. löket — ... ... ... ... — 530 « lökettérfogat... ... ... 56-65 1. léggépnél: MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents