24856. lajstromszámú szabadalom • A pata tágulását követő, könnyen levehető patkó

Megjelent 1903. évi julius hó 3Q-án. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24856. szara. XX/b. OSZTÁLY. A pata tágulását követő könnyen levehető patkó. MARSÓVSZKY IMRE KIR. FŐMÉRNÖK BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1901 junius hó 8-ika. Elsőbbsége 1899 január 21-től kezdődik. A patára szögekkel erősített közönséges patkók ismert hátrányainak kiküszöbölése czéljából már huzamosabb idő óta oly patkó előállítására törekedtek, mely könnyen le­vehető és kicserélhető. Ez többféle okból szükséges. Mindenekelőtt a patkóvas gyakori fölszegelése következtében a pata kikérge­sedik és igy nagyon gyöngül, másrészt pedig a patkó sokkal gyorsabban kopik, mint a mennyire az idősebb állatok patája fejlődik, minek folytán az új patkó fölszöge­lésénél igen gyakran a régi lyukakat kell fölhasználni s ez hátrányos. A fölszögelés e mellett a legtöbb patabajnak kútforrása és ezenkívül mindig szakértő, azaz kovács igénybevételét teszi szükségessé, aki pedig nem mindig és nem mindenütt áll rendel­kezésre. Az ezen hátrányok kiküszöbölésére vonat­kozó javaslatok lényegileg két csoportba foglalhatók. Az egyik szerint a patkó külön­böző megerősítési eszközökkel csakis a pata szélén és oldalán van megerősítve, míg a másik azt ajánlja, hogy a patkó két rész­ből készíttessék, melyek egyike szögek segélyével a patára erősíttetik s arra szol­gál, hogy a tulajdonképeni patkó másik vagyis a kopásnak leginkább alávetett ré­szét hordja, ezen két részt azután szögek nélkül könnyen szétvehető módon kötik össze. Mindezen javaslatok azonban csakis a papíron maradtak, mert a gyakorlati kivi­telnél a hygieniának főkövetelménye, a pata szabad terjeszkedése nem nyer megoldást; ezt eddig kevéssé vagy egyáltalában nem vették figyelembe, pedig a jó patkónak leg­lényegesebb föltétele. Ugyanis a patkolatlan ló járását meg­rtgyelve, azt tapasztaljuk, hogy midőn a ló lábát a földre téve reánehezedik, akkor a pata oldalirányban terjed, azaz szélesedik, illetve szétterjed, viszont a láb fölemelésekor a pata összehúzódik s ismét eredeti alakját veszi fel. A patának ezen, minden lépés alkalmával bekövetkező terpeszkedése, alakváltozása támasztja azt a hygienikus követelményt, hogy a patkó ennek megfelelően szerkesz­tessék. A patkónak tehát a pata ezen alakvál­tozásait követnie kell. Ha ezen föltételnek nem teszünk eleget, úgy a patkó megerő­sítésének bármely módja egyaránt czél­szerűtlen. A jelen találmány lényege már most abban áll, hogy a patára tetszőleges módon, pld. szögek, csavarok vagy ragasz segélyével

Next

/
Thumbnails
Contents