24855. lajstromszámú szabadalom • Figyelmeztető haranggal összekötött sorompó

Megjelent 1902. évi julius lió 31-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24855. szám. V/a. OSZTÁLY. Figyelmeztető-haranggal összekötött sorompó. KAUFMANN BERTALAN IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 8-ika. A sorompórúd zárását bizonyos időtarta- j mon át előzetesen jelző haranggal fölsze- 1 relt sorompóknál a sorompórúd mozgatása rendesen egy a vonó sodronyba igtatott menesztő szerkezet segélyével történik, mely a figyelmeztető harangnak korábbi működtetése czéljából a sorompórúdhoz ké­pest mindkét irányban bizonyos holt moz­gást végezhet és így a sorompórudat csak ezen holtmozgás befejezése után meneszti magával. A jelen találmány tárgyát képező so­rompó már most különösen az által tűnik ki, hogy az említett czélra szolgáló és a találmány szerint sajátságosan elrendezett menesztő szerkezet a holt mozgás elvég­zése után, vagyis a sorompórúd elindításá­nak pillanatától kezdve, a sorompórudat nemcsak egyszerűen magával meneszti, ha­nem ezzel kényszermozgású kapcsolatba jön. Ezen elrendezés folytán a sorompórúd elindításának pillanatától a végállás eléré­seig folyton oly kapcsolatban áll a sorompó hajtó szerkezetének forgattyújával, hogy ennek minden mozgását pontosan követni kénytelen, minek következményeképen a pályaőr a sorompórudat teljesen hatalmá­ban bírja, azt bármely pillanatban megál­líthatja és visszafelé forgathatja. j Az említett menesztő szerkezet ezenkí­' vül a sorompórúd határállásaiban rögzítő szerkezet kikapcsolását is elvégzi és egy­idejűleg oly ellenőrző szerkezetet is mű­ködtet, mely, ha a pályaőr a sorompót szabálytalanul kezeli, ezt azonnal jelzi. A találmány tárgyát képező sorompó a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a sorompónak és ennek hajtó szerkezetének elölnézete; a 2. és 3. ábrák a vonó sodronnyal össze­kapcsolt szerkezet és a figyelmeztető ha­rang hordására szolgáló oszlopnak nagyobb léptékű elől-, illetőleg oldalnézetét tűnte­tik föl; a 4. ábra ezen oszlop keresztmetszete; az 5. ábra ugyanennek nézete a jelző szer­kezet oldala felől; a 6—9. ábrák részletrajzok. Az (1) vonó sodrony (1. ábra) a sorompó (2) hajtó szerkezetétől a (3 4) és (5) csigákon át a (6) figyelmeztető harangot működtető (7) tárcsához és innen vissza, a (2) hajtó szerkezethez van vezetve. Ezen végnélküli sodronyba a négyszögletes ha­rántmetszettel bíró (8) menesztő rúd van beigtatva, mely a hasábalakú (9) hüvely-1 ben föl és alá mozgatható és mely a (9)

Next

/
Thumbnails
Contents