24845. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dipenteneknek és kámfornak előállítására

Megjelent 1ÍI02. évi julius hó 31-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24845. szára. Iv/h/l. OSZTÁLY. Eljárás dipenténeknek és kámfornak előállítására. THE AMPERE ELECTRO-CHEMICAL COMPANY CZÉG NEW-JERSEYBEN. Pótszabadalom a 21549. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 február hó 6-ika. A jelen találmány a 21519. számú törzs­szabadalomban védett eljárásnak egy további kiképzését czélozza. A 21549. számú törzsszabadalom tárgyát oly eljárás képezi, mety szerint a. kámfort oxalsavnak terpentinre való behatása által nyerjük. Ezen eljárás foganatosításánál ki­tűnt, hogy a terpentinnek több mellékter­méke, nevezeteten pinyloxalat, pinylformiat, borneoloxalat, borneolformiat és polymeri­satiós termékek képződnek. Mindezen ter­mékek a terpentinnek vagy substitutió, hoz­záadás vagy polymerisatió által képződött származékaiként tekinthetők. A terpentinnek ezen eljárásnál képződött polymerisatiós ter­mékei, mint kitűnt, főleg dipenténekből ál­lanak. Minthogy ezen termék értékes keres­kedelmi czikket képez, a jelen találmány czélja az eljárásnak megfelelő kiképzése ál­tal a dipenténeket a kámfortól elkülönítve fölfogni és ily módon nem csak értékes mellékterméket vagyis dipénténeket nyerni, hanem egyszersmind a kámfornak az ezt tartalmazó olajoktol való gyors kiválasztá­sát is lehetővé tenni. Az eljárást következőképen foganatosít­juk : 350 kg. rektifikált és víztartalmától megfosztott terpentint körülbelül 70 kg. vízmentes oxalsavval körülbelül 120 130° C. hőmérsékletre hevítünk, noha kisebb hő­mérsékletet is alkalmazhatunk. Ha nagyobb százalék oxalatot és formiatot akarunk kapni, akkor kisebb hőmérsékletet alkalma­zunk. Mihelyt a reakczió megszűnik, a kép­ződött olajos termék körülbelül 200 kg. dipenténeket, körülbelül 6% pinylformiatot és körülbelül 3% pinyloxalatot tartalmaz, míg a maradék szabad kámforból, borneol­oxalatból, borneolformiatból és a terpentin­nek magasabb polymerisatiós termékeiből és több vagy kevesebb szabad savból áll. A nyert masszát ezután ezen szabad sav eltávolítása czéíjából vízzel mossuk. A dipentének előállítása czéíjából már most az olajat desztillálni kell és a desztil­látumot frakczionálva fölfogni. A dipenté­neknek előállítása czélszerűen a kámfornak az összetett olajokból való előállításával összeköttetésben történik, és pedig a követ­kezőképen : Az olajhoz a benne tartalmazott egész bor­neoloxalatnak és borneolformiatnak elszap­panosításához elegendő mennyiségű alkálit adunk mire ezen keveréket desztilláljuk. Ez által a borneoloxalat és borneolformiat fölbomlik és szabad borneol. valamint az

Next

/
Thumbnails
Contents