24839. lajstromszámú szabadalom • Hűtőkészülék

Megjelent lí)<)3. évi julius hó 31-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 248B9. szám. IV/i. OSZTÁLY. Hűtőkészülék PAROBEK ANASTASIUS VEGYÉSZ KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 21-ike. Már régebben megkisérlették, hogy sör stb. számára szolgáló hűtőkészülékeket etage-szerűen egymás fölöttelrendezett le­mez- vagy tárcsaalakú üreges hűtőtestek egy rendszeréből állítsanak elő. Ily készü­lékeknek a vegyi iparban kondenzáló be­rendezések gyanánt való gyakorlati alkal­mazása savgőzök és hasonlók kondenzálá­sára, daczára annak, hogy fűtőfölületük lé­nyegesen nagyobb, mint az ismert kígyós hűtőcsöveké, eddig főként azért nem kö­vetkezett be, mivel e hűtőtestek előállí­tása az anyag gyanánt szükséges agyag vagy egyéb kerámiai anyag folytán, mely savgőzök, pl. sósav, eczetsav stb. konden­zálásánál föltétlenül alkalmazandó, nehe­zen lett volna kivihető, míg fémeknek egé­szen, vagy csupán kapcsolórészek gyanánt való alkalmazása azért volt kizárva, mivel ezek a savak hatása folytán gyorsan tönkre­mennek. Ezenkívül az alulról fölfelé czir­kuláló hűtővíz az egyes tárcsák aránylag nagy fölületére lényeges nyomást gyakorol­nak és ez az összeköttetési helyeket las­sanként annyira meglazítaná, hogy nem le­hetne hosszabb időn át jó tömítést létesí­teni. Hogy mindeme hátrányok elkerültesse­nek, másrészt azonban, hogy a nagy hűtő-I fölületek is megmaradjanak, jelen talál­mány szerint a hűtőkészülék egyes elemeit mindenkor egy összefüggő egész darabból állítjuk elő, a mit kerámiai anyaggal köny­nyen elérhetünk. A hűtőtestelemeket egész fölületükön, a fölfelé áramló hűtővíz szá­mára szolgáló átáramló nyílásokkal látjuk el, a miáltal nemcsak a kivánt czélt ér­jük teljesen el, hanem e nyílások átmérő­jének megfelelő méretezése folytán a ha­tékony hűtőfölületet még növeljük is. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl, és pedig az 1. ábra a hűtőelem alaprajzát, a 2. ábra a hűtőelem keresztmetszetét, a 3. ábra a készülék oldalnézetét, és a 4. ábra egy szerkezeti részletet tüntet föl. A készülék működési módja a követ­kező: A létraalakú (c) állványnak magasság­irányban beállítható (b) fokai hordják a váltakozva elhelyezett üreges (d) hűtőtes­teket, a melyek közül kettő-kettő diame­trálisan fekvő (f) karimák vagy karmantyúk közvetítésével vannak egymással össze­kötve, a mely karimák a hűtőtestekkel föl-, illetve lefelé görbülő csőtoldatok végei által függnek össze, A legfölső hűtő-

Next

/
Thumbnails
Contents