24814. lajstromszámú szabadalom • Fenékszerkezet vízhűtéssel ellátott explóziós erőgépek hengere számára

Megjelent 19<>2. évi julius lió 31-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24814. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Fenékszerkezet vízhűtéssel ellátott explóziós erőgépek hengere számára. DION ALBERT MABQUIS ÉS BOUTON GYÖRGY MÉRNÖKÖK PUTEAUXBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 11-ike. A jelen találmány tárgyát oly explóziós erőgépek hengerfenekének zárására szol­gáló szerkezet képezi, melyeknél a henger vízhűtéssel van ellátva. Míg ugyanis eddig a hengerfeneket a hengerfalhoz és a vízkamra köpenyéhez hozzáöntötték, addig ezen feneket jelen ta­lálmány szerint kettős födő által helyette­sítjük, mely akként van szerkesztve, hegy a vízkamra zárására szolgáló födő a tulaj­donképeni hengerfödőtől független, de vele összefüggésben illeszthető fészkébe. A találmány tárgyát képező fenékszer­kezet a mellékelt rajzban egy foganatosí­tási alakjában van föltüntetve. A találmány tárgyát képező hengerfenék az (a) záró korongból áll, melyet hátulról csúsztatunk a hengerbe és záró födőül szol­gál. Az (a) záró korongot a (d) vízkamra zárására szolgáló (c) záró korongon átjáró (b) csavar tartja. Az (f) és (e) tömítőanyag a (b) csavar végén alkalmazott (g) csavar­anya meghúzása által szoríttatik össze, mi­közben az (a) és (c) záró korongok fészkük­höz szoríttatnak. A találmányt képező szerkezet alkalma­zásának előnyei a következők: 1. A mótor kompresszióját és ezzel a kompressziós kamrának mélységét az (a) záró korongnak egyszerű kicserélése által tetszőlegesen megváltoztatjuk. Minthogy a kompresszió a dugattyú átmérője és lö­kete közötti viszonnyal és a mótor hatá­lyával kissé változik, tehát kísérletezés útján mindig kipuhatoljuk a kompresszió­nak azon nagyságát, melynek a legnagyobb hatály felel meg. Az eddigi foganatosítási alakoknál ezen eredményt csak az egész hengernek kicserélése által érhetjük el. 2. Minthogy a magok nincsenek bezárva, tehát úgy a formálás, mint a henger tisz­títása igen meg van könnyítve. 3. A henger fúrását is könnyebben foga­natosíthatjuk, a mennyiben a hengerhez mindkét vége felől hozzáférhetünk. Végül ezen foganatosítási alaknál még azon hát­rány is el van kerülve, mely olyan moto­roknál lép föl, melyeknek hengerfenekei i be vannak ugyan illesztve, de a vízkamrá­| val egy egészet képeznek és melyeknél ál­talában két tömítést összhangzatba kell egymással hoznunk, melyek közül az egyik többnyire a másiknak beigazítását akadá­lyozza.

Next

/
Thumbnails
Contents