24776. lajstromszámú szabadalom • Tagokból álló kazán

Megjelent li><)2. évi július hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24776. szám. V/e/-'. OSZTÁLY­Tagokból álló kazán. POLCHAU GUSZTÁV MÉRNÖK HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 28-ika. A mellékelt rajzon föltüntetett kazán M következő előnyök egyesítését czélozza: 1. a kazánnak egyes öntöttvasból előállítható és könnyen kicserélhető tagokból való ösz­szeállíthatóságát; 2. az egyenletes üzemű töltőaknás tüzelés alkalmazhatóságát és 3. a mellső tagon elrendezett tüzelőajtón át könnyen tisz'ítható vízszintes huzamvezetés alkalmazását. Ily módon egy rendkívül előnyös szerkezetű, öntöttvasból készíthető kazánt nyerünk. Az említett czél lehetővé tételére főleg minden egyes tagban alkalmazott és a tüzelőtérből kiinduló (d) részcsatornák szol­gálnak, melyek a tüzelőgázokat az ezen csatornákhoz derékszögben elvonuló (c) gyűjtőcsatornákba vezetik. A mellékelt rajz 1. ábrája egy ilyen a tüzelőtér két oldalán fekvő huzamokkal ellátott kazánt mutat hátulnézetben, az ajtókkal ellátott mellső tag elvétele után. A 2. ábra az 1. ábra (A—B) vonala sze­rinti függélyes keresztmetszete. A 3. ábra egy a tüzelőtértől egyoldali fekvő huzamokkal ellátott kazánt mutat, A 4. ábra a 3. ábra (C—D) vonala sze­rinti függélyes keresztmetszete. Az 5. ábra az 1, ábra (E—F) vonala szerinti vízszintes metszet az egyes (d) rézcsatornákon keresztül. A 6. ábra ugyanily metszet a 3. ábra (G—H) vonala szerint. Az 1., 2. és 5. ábrán egy nyolcz (a) kö­zéptagból és két (q) végtagból összeállított gőzkazán van föltüntetve, melyen (b) a töltőaknát, (c) a tüzelőteret, (d) az egyes részcsatornákat, (e) a gyűjtőcsatornákat, (f) az utóbbiakból fölfelé vezető huzamokat, (g) az előremenő vízszintes huzamokat, (h) az innen hátravezető és (i) a (k) kémény­csőbe vezető alsó vízszintes huzamokat jelzi. (r) a rostély, (1) a hamutér, (m) tüzelő­ajtó. (n) az alsó összekötőszemek, (s) a fölső összekötőszemek, s egy másik tüzelő­ajtó és (p) a hamuajtó. A kazán huzamvezetése a következő : A (c) tüzelőtérből fölszálló fűtőgázok a két—két tag között jobb és baloldalt elren­dezett egyes (dj részcsatornák között az (e) gyűjtőcsatornákba vonulnak, melyek mint az az 1. ábra jobb oldalán látható, minde­nik oldalon vagy egy—egy (e) csatornából vagy pedig, mint az az 1. ábra bal oldalán van föltüntetve, két vagy több csatornából állhatnak,

Next

/
Thumbnails
Contents