24765. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rézérczek földolgozására

Megjelent lí)G2. évi július hó 22-éi». MAGY. ggg KIR. SZABADALMI f& B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24765. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás rézérczek földolgozására. WESTINGHOUSE GYÖRGY GYÁROS PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 4-ike. Jelen találmány rézérczek földolgozására vonatkozik és tárgya egy gazdaságos, ké­nyelmes és egyszerű eljárás, melyei rézkő­ből, illetőleg kénes rézérczekből tetszés szerint rézszulfidet vagy fém rezet állítha­tunk elő. A találmány nagyjában abban áll, hogy először az érczből bármely ismert olvasztási eljárással alkalmas követ állítunk elő és azután abból a vasat vasoxyszulfid alakjá­ban kiválasztjuk és ugyanezen műveletben a kénfölösleget kénessav alakjában eltávo­lítjuk. Ezt akképen foganatosítjuk, hogy a rézkövet bázikus béléssel ellátott készülék­ben oxydáljuk, mi mellett gondoskodunk arról, hogy kovasav nagyobb mennyiségben jelen ne legyen, mert ennek jelenléte esetén vasszilikátsalak keletkeznék és ez megaka­dályozná az oxyszulfid képződését. Ha vastartalmú rézkövet olvasztott álla­potban bázikus bélessel ellátott konverter­ben oxydálunk, gondoskodva arról, hogy kovasav ne vagy csak csekély mennyiség­ben legyen jelen, akkor tapasztalataim sze­rint a vasnak egy igen jól olvasztható kénvegyülete képződik, melyet jogosan vas­oxyszulfidnak nevezhetünk. A vasoxyszulfid fajsúlya kisebb, mint a dúsított rézkőé, mely a vas elválasztása folytán visszamarad és olvasztott állapotban gyorsan elválik ez utóbbitól. A rézkő dúsítása bármely tetsző­leges stádiumban félbeszakítható, miáltal tetszőleges konczentráczióval bíró rézkövet kapunk, vagy pedig az eljárást addig foly­tathatjuk, míg a rézszulfidok fémrézzé nem redukáltatnak. A képződött vasoxyszulfid, mely a rézkő ezen alacsonyabb fokozatainak felel meg, több ként tartalmaz, mint az a vasoxyszulfid, mely akkor képződik, ha a követ teljesen fémrézzé alakítjuk át, de ezen utóbbi esetben is elég a benne maradt kén arra, hogy a vasvegyület könnyen ol­vadó maradjon. Bár, mint fönt említettük, tetemesebb mennyiségű kovasav jelenléte a vasoxyszulfidok képződését megakadályozná, a mennyiben a vas szilikátokká alakúina át, mégis csekély mennyiségű kovasav jelen lehet, mely esetben kevés vasszilikát kép­ződik, melynek fajsúlya kisebb lévén a vas­oxyszulfidokénál, melyekben nem oldódik, mint nehezen olvadó salak a fölületre emelkedik és eltávolítható. Daczára ennek azonban kívánatos, hogy gyakorlati szem­pontból kovasav ne legyen jelen, nemcsak azért, mert nehezen megolvadó réteget alkot a fürdő felületén, mely eltávolítandó, hanem azért is, mert jelenléte veszedelmes a konvertáló edény bázikus bélésére nézve is.

Next

/
Thumbnails
Contents