24764. lajstromszámú szabadalom • Tüzelő berendezés, mely a friss tüzelőanyagot alulról adagolja

Megjelent 1902. évi jnlius hó 24-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRA S 24764. szám. 1I/C. OSZTÁLY. Tüzelőberendezés, mely a friss tüzelőanyagot alulról adagolja. WEGENER KÁROLY MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 23-ika. A találmány tárgya egy tüzelőberende­zés, mely a friss tüzelőanyagot az ismert módon alulról adagolja és ezt az égő tüzelő­anyag alá viszi. A találmány lényege a kö­vetkező: A tűzhely falát vizet vezető és egy palásttal körülvett csőkígyó képezi, míg az egyes menetek között lévő héza­gok a levegőt vezetik be az elégető térbe. A csatolt rajzon a találmány egy kivi­teli alakjának függélyes metszete látható. Az (1) elégetőteret a (6) adagolócsőre húzott vagy ezen más módon megerősített (39) kígyóscső és ezt egy (40) palást veszi körül. A kígyóscsövet a (41 42) cső egy gőzkazánnal kötheti össze, hogy vízhűtés által védhető legyen, ki lehet azt oly mó­don is képezni, hogy egyes függélyes csö­vekből állítjuk elő, melyek fölül és alul egy-egy közös csőbe torkollanak. Az el­égetőtér fenekét mozgathatóan elrendezett (38) rostélytányér képezi, a tulajdonképeni elégetőtérbe pedig a (4) csatornán és az egyes csőmenetek között lévő hézagokon vezetjük be a sűrített levegőt, ezenkívül a (44) légvezető csövön is. A (2) elvezető csatorna falaiban is lehetnek (43) nyílások kiképezve, hogy a csatornába friss levegőt vezethessünk be és a szénoxydot széndi­oxyddá elégethessük. A (44) légvezetőcső­nek egy födele van, melyen lépcsőalakú ha­sítékok vannak kiképezve, hogy a levegőt minden irány felé egyenletesen lehessen el­osztani és az a fölemelkedő gázokkal ben­sőleg keverődjék. A friss tüzelőanyagot alulról és pedig az égő szén réteg alá akként adagoljuk be, hogy egy égő kúp keletkezzék, mely a cső­kígyó falaira fekszik. A keletkező lepár­lási termények az égő szénrétegen kény­telenek áthatolni, hol azokat a kígyócső hézagain beáramló levegő teljesen elégeti. SZABADALMI IGÉNY. Tüzelőberendezés, mely a friss tüzelőanya­got alulról adagolja, az által jellemezve, hogy a kemencze falát víz által átfolyt és (40) palásttal körülvett (39) cső­kígyó vagy függélyes csőköteg képezi és hogy a levegő bevezetése az egyes csövek között lévő hézagokon történik. (1 rajzlap melléklettel.) PALH8 1E8ZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents