24738. lajstromszámú szabadalom • Hűtő-, besűrítő-, fűtő- és lepároló berendezés

Megjelent Li)02. évi .julíns hó 21 -én. SZABADALMI LEI RAS 24788. szám. II/h. OSZTÁLY. Hűtő, besűrítő, fűtő és lepároló berendezés. VON MAY LIPÓT CZUKORGYÁRTULAJDONOS UNG.-OSTRÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát képező ós fo­lyadékok vagy gázok hűtésére, a fáradt gőz lecsapására vagy folyadékok hevítésére és lepárlására szolgáló berendezés főként azáltal tűnik ki, hogy a berendezésnek az adott példán csak egyik végén alátámasz­tott forgástengelyét két egymásba tolt vagy egymás mellett fekvő cső képezi, mely csö­vek közül az egyik (leghelyesebben a na­gyobb átmérőjű) cső a meleg folyadéknak (például a lecsapandó fáradt gőzöknek) vagy a hideg folyadéknak az egyes hűtő vagy fűtőelemekhez való hozzávezetésére, a má­sik ellenben a nyert termékek (például a csapadékvíz vagy a fölmelegített vagy he­vített folyadékok vagy gázok) elvezetésére szolgál. A kettős csőből alkotott tengely tajál­mányunk szerint két vagy több. az adott esetben például oldalt elágazó hozzávezető csőben folytatódik. Eme hozzávezető csö­vekre, melyek a tengelyben vagy tenge­lyekben lévő válaszfal foytatását képező fal által ugyancsak két kamrára van­nak osztva és melyeknek száma a lecsapó stb. berendezés munkabírásának felel meg, több csőcsonk van szerelve, melyek a hoz­závezető csövek felé néznek vagy azoktól elfordulnak. Eme csőcsonkok mindegyikét egy-egy közfal ugyancsak két részre vagy térre osztja, melyek egyike a lecsapandó vagy hűtendő folyadék vezetékéhez vagy kama­rájához, másika pedig a nyert termékeket elvezető vezetékhez csatlakozik. Ama kamrák, melyek a lecsapandó folya­dékot az egymás mellett elhelyezett és a tengely forgásánál a hűtő- vagy fűtőfolya­dékba fölváltva bemerülő és ezekből ismét kiemelkedő csőcsonkokba vezetik, a lecsa­pott folyadékot elvezető kamrákkal a tet­szőleges keresztmetszetű, gyűrűalakban meg­hajlított és egymáshoz konczentrikus csövek útján akként vannak összekötve, hogy az egyes csövek egyik nyitott végükkel a cső­csonk egyik felébe vagy kamrájaba, má­sik nyitott végükkel pedig ugyanazon csőcsonk másik kamrájába torkolnak. Ez­által a hűtő- vagy fűtőfolyadéknak vagy gőznek, illetve gázoknak az egymáshoz konczentrikus csöveken való átáramlásá­nál a berendezés szekrényében képződött terméket a hozzávehető csövek elvezető csatornájába, a közfalakkal ellátott kettős csőből alkotott tengelyekhez oldalt rá­csavarolt vagy más módon megerősített csövekből pedig a tengely elvezető csa­tornáin át kifelé elvezetjük. Ez a kettős cső, melyen az egyik irányban a le-

Next

/
Thumbnails
Contents