24730. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető bádoglemezfödél

Megjelent 11)02. évi jnlius lió 14-én. MAGY. € KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24780. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Szétszedhető bádoglemezfödél. BÁRÁNYI JÁNOS BÁDOGOSMESTER KOLOZSVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 31-ike. Jelen találmány tárgyát egy oly lemez­födél képezi, mely könnyen összerakható és szétszedhető, előnye tehát, hogy az egész födél a műhelyben elkészíthető s nem kell a helyszínén, tudniillik a tetőn olyan fá­radságos munkát végezni, mint az eddig szükséges volt. Mellékelt rajzon az 1. ábra egy jelen találmány szerinti fö­délnek nézetét, részben metszetét tünteti föl, a 2. ábra egy középlemez, a 3. ábra pedig egy legfölsőbb lemez né­zetét mutatja, végül a 4. ábra az 1. ábrának X—X vonal sze­ri ati metszete. A födél egyes (a) és (b) bádoglemezek­ből rakatik össze. Az (a) lemezek (2. ábra) szemben fekvő (c d) és (e f) szélei ellen­kező irányban vannak megcsavarva, úgy hogy két lemez egymás mellé téve, meg­csavart szegélyeiknél fogva egymásba akaszthatók. A 3. ábrán föltüntetett (b) lemezek ezen­kívül még fölső végük felé csúcsban vég­ződő (g) domborulatokkal is el vannak látva. Az (a) lemezek (e f) szélei egy kissé kúposán vannak megcsavarva oly czél­ból, hogy mindegyik (a) lemez az alatta lévő lemez (e f) széleit egy kissé túlfödje (1. ábra). A födél összeállítása már most követke­zőleg történik: A födél deszkázatához alul (h) lemezké­ket erősítünk, melyekbe az 1. ábrán lát­ható módon egy (al) lemezt beakasztunk, ezen (al) lemeznek, mely csak az ereszt födi be, nem kell az oldalain is megcsavart szélekkel bírnia. Az (al) lemeznek fölső hornyába egy (i) horog akasztatik be, mely azután a födélhez szögeztetik. Most az (a) lemeznek lefelé hajlított (c) szélét kap­csoljuk össze az (al) lemez fölfelé hajlított (d) szélével. Erre azután az (a) lemezeket egymásután egymásba akasztjuk s mind­egyik (a) lemezt egy-egy (i) horoggal a födélhez erősítjük. A következő sor leme­zeinek összerakása ép úgy történik, mint az előbbi soré, csakhogy most már az (a) lemezek (e) és (f )megcsavart szélei is egy­másba akasztandók s ügyelni kell arra, hogy az (a) lemezek vízszintes szélei, ki­véve a legfölsőbb (a) lemezek (d) széleit, lehetőleg ne essenek egy vonalba. A leg­fölsőbb (a) lemezek (d) széleibe a (b) le­mezeket akasztjuk be, melyeknek (g) dom­borulatai az (e f) széleknek folytatását ké­pezik.

Next

/
Thumbnails
Contents