24687. lajstromszámú szabadalom • Újítás zománczszerű festékbevonattal ellátott faburkolati fémlapok előállításában

Megjelent 1902. évi julius hó í l-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24687. szám. XVI/e. OSZTÁLY. Újítás zománczszerű festékbevonattal ellátott falburkolati fémlapok előállításában. H. SULZBACH & CIE. CZÉG ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 15-ike. Falburkolatoknak zománczozott fémlapok­ból való előállítása ugyan ismeretes, azon­ban ezen lapok nem hajlíthatok a nélkül, hogy a zománczszerű festékbevonat kárt ne szenvedjen. A következőkben leírt újítás lehetővé teszi, oly fémből készült lapok előállítását, melyeknek máza a lapnak hajlításakor kárt nem szenved, úgy hogy ezen lapokkal éles szögletek is boríthatok és e szerint a szög­letek borítása hézagok nélkül lehetséges. A lapok alapanyaga nem rozsdásodó fém, pl. horgany, mely a falon való sima föl­fekvése czéljából finoman és simán van hengerelve. Ezen horganylapokat horgany­fehér és olajkenczéből előállított anyaggal olykép vonjuk be, hogy azokat ezen anyag­gal táplált úgynevezett festőhengerek között áthúzzuk, ezután a lemezeket körülbelül 80° C. mellett kemenczében szárítjuk. Az ily módon előkészített lapokat ezután meg­lehetős sűrűn kevert fénymázfestékkel von­juk be és azokat még egyszer körülbelül 80° C. mellett szárítjuk. Ezen második bevonatot ezután fényte­lenre csiszoljuk és ezen csiszolás a burkoló­lap jó előállítására nézve igen fontos körül­mény; ezen fénytelenítő csiszolás vízzel kevert horzskőporral bekent gyapjúszövet segélyével történik. A fénytelen lemezek ezután nyomtatással láthatók el. E czélból a megfelelő rajzot a litográfiái kőre hoz­zuk és azt a kőnyomásnál ismeretes eljárás szerint kezeljük, azonban a nagyobb erőszük­séglet miatt fémlemezgyorssajtót használunk, mi mellett színtartó festékeket kell alkalmaz­nunk. Ez után a lapokat még egyszer körül­belül 80° C. mellett kemenczében szárítjuk és a nyomtatott képnek sűrű kopalfénymáz­zal való bevonása után a lapokat körülbelül 8 órán át ismételve körülbelül 80° C. mel­lett kemenczében szárítjuk. SZABADALMI IGÉNY. Újítás zománczszerű festékbevonattal ellá­tott falburkolati fémlapok előállításában, jellemezve az által, hogy a simára hen­gerelt és horganyfehér, valamint olaj­kencze keverékéből előállított anyaggal benyomtatott vagy bevont és szárított és ezután sűrű fénymázfestékkel bemá­zolt és ismételten szárított fémlapokat vízzel kevert finom horzskőporral és gyapjúszövet segélyével fénytelenre csi­szoljuk, ezután a lapokat színtartó fes­tékkel kőnyomás útján a megfelelő kép­pel látjuk el, szárítjuk és végül sűrű kopálfénymázzal bevonjuk és utoljára szárítjuk, mi mellett a szárítások körül­belül 80° C. mellett történnek és pedig az utolsó szárítás körülbelül 8 órán át. PMXAS RE8ZVÉNYTÁFWASÁG NYOWOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents