24666. lajstromszámú szabadalom • Kampós toldalékkal ellátott gomb

Megjelent 11)02. évi julius hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24666. szám. I/a. OSZTÁLY. Kampós toldalékkal ellátott gomb. STOWELL F. HENRY ORVOS ROCHESTERBEN (NEW-YORK ÁLLAM). A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 24-ike. Az alábbiakban egy kampós toldalékkal ellátott gomb van leírva, melynek az a föl­adata, hogy az alsó ruházatot rendes hely­zetben tartsa. A mellékelt rajzok a következőket áb­rázolják. 1. és 2. ábra az elől- és oldalnézetét mu­tatja egy ilyen kampós toldalékkal ellátott gombnak. 3. ég 4. ábrák egy változtatott formá­nak hasonló metszeteit mutatják. 5. ábra egy ilyen gomb hosszmetszetét, 6. ábra a fémdarabot mutatja, melyből a kampóval ellátott gomb képezve lesz. 7. ábra a gombot egy fül alkalmazásával mutatja. 8. ábra a gombnak egy kettős kampóval ellátott alakja. 9. ábra ez alakot jól görbített kampóval mutatja. A gomb az (1) szerinti alakkal bíró fém­darabból lesz képezve, mely e czélból a gomb részére (2) kerek részből, (3) nyújt­ványból s végén (4) ovális alakkal bíró részből áll, mely utóbbi (5)-nél a súly ki­sebbé tétele végett ki van metszve. A gomb, mely itt alkalmazásba jön, mint közönségesen homorú-domború alakkal bír s fölvarrhatása czéljából lyukakkal van ellátva. A gomb anyaga (6)-nál kissé be van hajtva, hogy a kampó (3) nyelének (7) meg­hajtása akadálytalanul belefekhessen. E (7) meghajtáshoz a (8) hajtás s ehhez a lefelé függő (9) kampó csatlakozik, mely arra szolgál, hogy fölvegye a szokásos sza­lagokat, melyek az alsó ruha szélére van­nak varrva. Miként az 1. és 2. ábrákból látható, a kampó a gombról lefelé függ, e szerint e gomb arra szolgál, hogy a ruha belső oldalára varrattassék. Ha a gomb az alsó ruha derékszalagá­nak külső oldalára varrandó, úgy a kampó kissé máskép lesz meghajtva, és pedig, mi­ként a 3. és 4. ábrák mutatják, egy (10) hajtással lesznek ellátva, melybe az alsó ruha derékszalagjának fölső széle fektet­tetik. Itt megjegyezzük, hogy a 3. és 4. ábrák a gombot megfordítva mutatják, ez ábrázolási mód azért lett így választva, hogy a kampós toldalékot az 1. és 2. áb­rákkal megegyezőnek mutassa. Legyen a gomb az alsó ruha akár belső, akár külső oldalára is varrva, a gombról lecsüggő kampó arra szolgál, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents