24662. lajstromszámú szabadalom • Elektromagnetikus vészfék elektromos üzemű közúti járművek számára

Megjelent 1903. évi jnlius lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LE [RAS 24662. szám. V/g/3. OSZTÁLY­Elektromechanikus vészfék elektromos üzemű közúti járművek számára. PLANTA MANÓ MÉRNÖK LUZERNBEN. Pótszabadalom a 21725. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 május hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát a 21725. szabada­lomban leírt találmány egy másik fogana­tosítási alakja képezi, melynél a törzssza­badalomban említett féksarú elmarad s csupán az alkalmas elektromagnetikus uton kiváltott készülékkel a sínekre szórt homok segélyével eszközöltetik a teljes fékezés. Az (a) kocsimótorokhoz kapcsolt (b) áram­körbe iktatott (c) elektromágnes (d) horgonya az (e) rúd segélyével a (h) homoktartály bő (g) kiömlési nyílását elzáró (f) tolattyú­val van összekötve. Ha közvetlen a motorok kiiktatása után a (b) áramkört zárjuk, úgy a kocsi eleven ereje a motorokban áramot fejleszt, mely a kocsit ösmert módon elektromosan fékezi. Egyidejűleg azonban a (c) elektromágnes a (d) horgonyt vonzani fogja és ez által az (f) tolattyút balra tolja, úgy hogy ennek egy (f') nyílásán és az egészen a sínekig érő (i) csövön át homok fog a sínekre hullani. Ha a kocsi kereke ezen elszórt homoktö­megre fölfut, úgy a rövidzárlat által még nem teljesen fékezett kocsi teljesen megállít­tatik, vagyis mint látjuk, a fékezés két rövid időközben egymásra következő mozzanatból áll. A mint a kocsikerekekkel kapcsolt moto­rok megállanak, úgy a (c) elektromágnes a (d) horgonyt is elereszti, mire ezt a (k) rúgó az (f) tolattyúval együtt a záróhelyzetbe húzza vissza. A kocsi mindegyik kereke számára lehet egy külön homoktartályt el­rendezni. SZABADALMI IGÉNY. A 21725. számú törzsszabadalomban védett, elektromos üzemű közúti járművek szá­mára szolgáló vészfék egyszerűsített fo­ganatosítási alakja, jellemezve az által, hogy egy rövidzárlatú fék önműködő homokszóró szerkezettel oly módon egye­sítve, hogy a rövidzárlat által fékezett, azonban még meg nem állított kocsi a homokszóró által a sínre szórt homokra való fölfutása következtében teljesen megállíttatik. (1 rajzlap melléklettel.) PÁLLA8 P*SZVÉ«YTÁRSASÁG NYOMDÁJA BU0AP&8TB*

Next

/
Thumbnails
Contents