24656. lajstromszámú szabadalom • Készülék víz és olaj elválasztására

Megjelent 11>02. évi július lió 14-én. SZABADALMI LEÍRÁS 24656. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Készülék víz és olaj elválasztására. KERÉKGYÁRTÓ JÓZSEF SZERELŐ DEBRECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, melynek segélyével a gőzgépek víz­lebocsátó csapjaiból, kondenzátorokból, gőz­hengerekből, gőzfűtési berendezésekből stb. kilépő víz és olaj keverékéből az olaj tiszta állapotban, mechanikai úton választatik el, úgy hogy a készüléken keresztülhaladt me­leg víz teljesen olajmentes, tehát újból visszavezethető a kazánba a nélkül, hogy annak előmelegítése szükséges volna. Ezen készülék tehát a mellett, hogy a külön­ben veszendőbe menő olajat tiszta állapot­ban újból fölhasználhatóvá teszi, még azon lényeges előnnyel is bír, hogy a kifolyó meleg víznek a kazánba való ismételt visz­szavezetése által az előmelegítésre szük­séges szénmennyiség a minimumra csök­ken. A mellékelt rajzlap 1. ábrája a készüléket oldalnézetben, a 2. ábra az 1. ábra y—y vonala szerinti keresztmetszetben, a 3. ábra a 2. ábra x—x vonala szerinti hosszmetszetben, a 4. ábra pedig vízszintes metszetben tün­teti föl. A készülék összes alkatrészei egy zinke­zett bádoglemezből készült (1) tartányban foglalnak helyet, mely egy levehető (2) | tömített födéllel van ellátva. A (2) födél (3) nyílásába erősített s a víz és olaj ke­verékét szállító (43) cső alul két (5) és (6) ágra oszlik a keverék jobb szétosztása czéljából. Az (1) tartányt a (7) és (8) válaszfalak | három (I II III) rekeszre osztják, melyek azonban egymással összefüggésben állnak oly módon, hogy a (2) födélhez és a tar­, tány oldalfalaihoz szögvasak és szögecsek segélyével erősített (7) válaszfal nem ér egészen a tartány fenekéig, hanem attól a készülék méretei, illetve a bevezetendő ke­verék mennyisége szerint kisebb-nagyobb j távolságban végződik, míg a tartány fe­j nekéhez és oldalfalaihoz szintén szögvasak és szögecsek segélyével erősített (8) vá­laszfal magassága a tartányban rendesen uralkodó vízmagasságtól függ, mely vi­szont a már olajmentes vizet lebocsátó (9) cső elhelyezése által van megszabva. Az (5 6) csöveken át beáramló keverék­ből a víznél könnyebb olaj már az (1) re­keszben a víz fölszine fölé emelkedik, any­nyival is inkább, mivel a folyadék az (I) I rekeszből csakis a rekesz legalsó részén, a j (7) válaszfal alsó éle alatt juthat át a (II) I rekeszbe, mely már majdnem teljesen olaj­! mentes tiszta vizet tartalmaz. A (II) re-

Next

/
Thumbnails
Contents