24644. lajstromszámú szabadalom • Eljárás frissen vakolt és nedves falak száradásának gyorsítására ill. a nedvesség kiverődésének meggátlására

Megjelent 190J5. évi julius hó 8-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24644. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Eljárás frissen vakolt és nedves falak száradásának gyorsítására, illetve a ned­vesség kiverődésének meggátlására. Du HEINRICH SPATZ & C° CHEMISCHE FABRIK M. B. H. CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 28-ika. Frissen vakolt falaknak ismert hátránya az, hogy teljes kiszáradásuk soká tart, mivel a levegő szénsavtartalma a kalcziumhydrátra behat és azt a víz kiválasztása mellett szén­savas mésszé változtatja. E száradási folya­mat lassúságának az a következménye, hogy frissen vakolt falakat és hasonlókat csak hosszabb idő multán lehet a szükséges fes­téssel vagy tapétával ellátni. Ezenfölül nem is lehetett a száradási folyamat végét gya­korlatilag pontosan megállapítani, úgy hogy korán alkalmazott festés vagy tapéták az utólag ismét föllépő nedvesség által teljesen tönkretétettek. A falakon föllépő az egész­ségre káros hatású gombaképződésnek is az utólagos vízkiválasztás az oka. A jelen találmány czélja az, hogy a víz­kiválasztás és az ez által föllépő hátrányok ne csak frissen vakolt, hanem nedves fala­kon általában is meggátoltassék az által, hogy a nedves, kiszárítandó falfölületeken oly vizet át nem bocsátó réteget létesítsünk, mely nem látható és fölrakása után közvet­lenül alkalmassá teszi a falat arra, hogy tapétával, festéssel vagy egyéb burkolással lássuk el. Az ily réteg előállítása pl. a kö­vetkezőkép történik: 5 kgr. tiszta oleint 5 kgr. benzinben ol­dunk föl és e preparátummal bekenjük a nedves, illetve a frissen vakolt, egy kissé megszáradt falfölületeket. Minthogy ez ol­dalt könnyen folyós, a vakolat kapillaritása folytán ez utóbbiba mélyen behatol és annak kalcziumkydrátjával zsírsavas meszet képez, mely a vizet át nem bocsátja. Az olajsavas oldat keverési aránya természetesen a czélnak megfelelően meg is változtatható és a benzin helyett más oldó anyagot, pl. aethert, bensőit stb. is használhatunk. Ezen eljárás egy módosítása abban áll, hogy az ölein helyett más zsír- vagy pedig gyanta­savat alkalmazunk. A gyantasavak a kal­cziumhydráttal gyantasavas meszet képez­nek, a melynek ugyanazon vízhatlan tulaj­donsága van, mint a zsírsavas kalcziumnak. Az ily réteggel bevont nedves vagy frissen vakolt falak az oldószernek majdnem pilla­natnyi elillanása után azonnal elláthatók a tapétákkal, festéssel vagy más hasonló bur­kolással. Ezen eljárás czementvakolás, ter-

Next

/
Thumbnails
Contents