24624. lajstromszámú szabadalom • Légfűtőkészülék

Megjelent 1902. évi julíus hó 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24624. szám. II/h. OSZTÁLY. Légfűtő készülék. OFNER MÁRTON LAKATOSMESTER JUDENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 lebruár hó 18-ika. Jelen bejelentés a 21596. sz. szabada­lomban védett légfűtő készülék tökéletesí­tését czélozza és különösen cserép és agyagkályhákra vonatkozik. Az agyag és cserépkályháknak azon hát­rányuk ismeretes, hogy nehezen jönnek meleget adó állapotba. Jelen kiviteli alak­nak czélja ezen hátrány elhárítása, még pedig, úgy hogy az egész kályhán egy légfűtőcső megy végig, mely fönt és lent a kályhaburkon átmegy, hogy a levegő kerin­gését lehetővé tegye. Mellékelt rajz egy találmány szerinti cserépkályhát tüntet föl és pedig. 1. ábra függélyes metszetben, 2. és 3. ábra a fűtőcső hossz- és kereszt­metszetben. Mint látható, a kályha fűtőterének egész hosszában egy vagy több (a) fütőcső hú­zódik végig, melyek a kályha alsó részén és a kályhatetőn torkolnak, úgy hogy a levegő a legmélyebb helyen belép, a fűtő­gázokkal körülvett csőben megmelegszik és megmelegített állapotban jut ki a szobába. A fűtőfölület nagyobbítása czéljából, a cső­ben egy spirális lehet, vagy mint a rajzban látható, (b) csőtoldatokkal lehet ellátva, me­lyekkel a fűtőgázok érintkezhetnek. A fűtő­cső fölső végén, esetleg egy hosszabb csővel lehet összekapcsolva, hogy a mele­get a fűtendő térben jobban eloszlassa. A (b) csőtoldatok tisztítása czéljából a kályha­burok, alkalmas helyen, elzárható (c) tisz­títónyílásokkal lehet ellátva. A fűtőcső, illetve csövek keresztmetszete négyszögletes, — mint a rajzban látható, kerek vagy más alakú lehet és számuk a kályha nagyságával változik. SZABADALMI IGÉNY. Légfűtő készülék, jellemezve egy vagy több a kályhának fűtőterén áthúzódó és esetleg keresztben csőtoldatokkal ellá­tott fűtőcsövek által, melyek a kályha­burok legmagasabb és lehető legmélyebb helyén kitorkolva, élénk légkeringést és a beáramló levegőnek gyors inegmele­gedését teszik lehetővé. (1 rajzlap melléklettel.) MILAA RÉJS2*EA TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTBE

Next

/
Thumbnails
Contents