24618. lajstromszámú szabadalom • Acetylénfejlesztő

Megjelent J902. évi julius hó 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 24618. szám. II/e. OSZTÁLY. Acetylénfejlesztő. KIRÁLY JÓZSEF VÁLLALKOZÓ HEVESEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát oly acetylénfej­lesztő készülék képezi, mely egyszerű szer­kezete s könnyű kezelhetősége mellett kellő üzembiztosságot is nyújt, a mennyi­ben a gázfejlődés a mindenkori fogyasz­tásnak megfelelően önmagától szabályozó­dig A mellékelt rajzlapon hosszmetszetben föltüntetett acetylénfejlesztő (a) víztartó­ján belül egy szűkebb (b) henger van el­rendezve, míg a (c) gázharang ezen két hen­ger között, két függélyes (x y) rúd által vezetve, szabadon föl s alá mozoghat. A karbid befogadására szolgáló (d) üveghenger a gázharang födelére van erő­sítve s fenéklapjának középpontjában nyí­lással bír, melyet egy (e) kúpos szelep sa­ját súlyánál fogva zárva tart mindaddig, míg a szelep hosszú (f) rúdja, a gázha­rang lesülyedése következtében az (a) víz­tartó fenekéhez nem ütközik. A karbidtartó (g) födele csavar segélyével erősíttetik a henger (h) nyakához, úgy hogy a födél a karbid kiegészítése és bevezetése végett könnyen eltávolítható. A belső (b) henger czélja, hogy a lehulló karbidból fejlődött összes acetyléngáz a (c) harang alá jusson s a harang és az (a) víztartó falai között a szabadba ne távoz­hassék. Ugyanezen czélra szolgál még az (i) tölcsér is, mely a lehulló karbiddara­bokat a víztartó közepe felé tereli. Ily módon a fejlődő acetyléngáz a harang alatt végződő (j) csövön keresztül fog el­távozni, melynek a fejlesztőből kilépő víz­szintes szakaszába egy (k) csáp van beik­tatva, melyen keresztül az acetyléngáz ál­tal magával ragadt és lecsapódott víz időnként lecsöpögtethető. A gázvezető cső további (jl) szakaszát egy vastag falu gummitömlő képezi, mely a gázszárító és tisztító (l) edény (j) csövéhez csatlakozik. A megtisztított gáz (m) csövön át vezet­tetik a fogyasztási helyekhez. Ezen cső­í bői egy másik, biztosító cső ágazik el, j melynek (n) szakasza gummiból készül s | folytatását egy az (a) víztartóhoz erősí-i tett (nl) fémcső képezi. Ez utóbbiba egy j biztosító csap van iktatva, melynek for­| gója egy rendes körülmények között víz­szintesen fekvő s szabad végén súllyal el­látott (o) kart tart. Ha most a nyomás a gázharang alatt a fogyasztás csökkenése vagy más ok folytán túlságosan megnöve­kednék, a fölemelkedő gázharang a bizto­sító csap (o) karján helyet foglaló súly­hoz ütközik, s a kart és ezzel együtt a biztosító csapot elforgatja, úgy hogy a fö-

Next

/
Thumbnails
Contents