24613. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadék főleg tej fölhevítésére

Megjeleni 11)02. évi julius hó 8-án. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2461B. szám. X/f. OSZTÁLY. Berendezés folyadék, főleg tej fölhevítésére. FLIEGEL JÓZSEF GYÁROS MALLMITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 7-ike. A találmány tárgya egy berendezés folya- | déknak, főleg tejnek fölhevítésére, melyben a folyadék több kamarán egymásután akként halad át, hogy eme kamarákat teljesen ki ne töltse. A találmány tárgyát képező be­rendezésre jellemző az, hogy a folyadék fölhevítésére szolgáló kamaráknak egy vagy több légmentesítő csatornájuk van, hogy a folyadék a fölhevítésére szolgáló kamarákon a külső levegő kizárása mellett lehetőleg akadály nélkül folyhassék át. Azonkívül a berendezésnél arról is gondoskodtunk, hogy a folyadék hevítésére szolgáló kamarák lég­mentesítő csatornái a berendezésnek a folya­dék beömlési nyílása felé eső terébe, pél­dául a bevezető kamarába torkoljanak, hogy így a fölhevített folyadékból származó gőzöket előmelegítésre hasznosíthassuk. Ismeretesekké váltak már oly berende­zések, melyeknél a folyadék alapos keverő­dését meggátló nyomás fölléptét a hevítés közben az által kívánták elkerülni, hogy a hevítő kamarákat fölül nyitva képezték ki. Eme berendezésnek az a nagy hátránya, hogy a fölül nyitott kamarákban a folyadék nagy mértékben párolog, tehát nagy hő­veszteségek lépnek föl, továbbá a fölül nyitott kamarákba levegő is bejuthat, mely a fölhevített tejet betegséget okozó csirák­kal újból fertőzheti, úgy hogy a hevítés csiraölő hatása kárba vész. Az ismert be­rendezések eme hátrányát az által kerül­hetjük el, hogy a hevítő kamarákat a külső levegővel szemben elzárjuk. Ennek követ­keztében a hevítő kamarákból, sem az azok­ban lévő folyadékból fejlődő gőzök el nem szállhatnak, sem pedig a kamarákba külső levegő be nem juthat, tehát úgy a hő­veszteség, mint a külső levegő bejutása által okozott fertőzés lehetősége el van ke­rülve. A kifelé elzárt befolyató kamarának egy a folyadék bevezetésére szolgáló, lehetőleg kis keresztmetszetű befolyató csőcsonkja van. A fölhevítendő folyadék egymásután különböző kamarákon folyik át, a nélkül, hogy ezenközben nyomásnak volna kitéve, mely nyomás a folyadék alapos összekeve­rését és így egyenletes hőmérséklet föl­vételét meggátolhatná. Hogy ezt a czélt kifelé zárt hevítő kamarák esetében elér­hessük, a folyadék hevítésére szolgáló ka­marákat különleges módon kell kiképezni. A találmány szerint mindegyik, a folya­dék hevítésére szolgáló kamarának egy vagy több légmentesítő csatornája van. Eme légmentesítő csatornákon át a folyadékból fejlődő gőzök elszállhatnak, a nélkül, hogy MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents