24516. lajstromszámú szabadalom • Készülék fehérítő lúgnak papirra, kéregpapírra, szövetekre stb. csöppenként való fölvitelére

Megjelent 11)02. évi jmiius hó 27-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24516. szám. XIII/a. OSZTÁLY. Készülék fehérítő lúgnak papírra, kéregpapírra, szövetekre stb. csöppenként való fölvitelére. BLEIINDUSTRIE ACTIENGESELLSCHAFT VORM. JUNG & LINDIG CZÉG FREIBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 17-ike. Jelén találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, melynek segélyével a fehérítő lúg kéregpapirra vagy más papírlapokra, to­vábbá szövetekre stb. csöppenként vihető föl. A mellékelt rajzlap 1. ábráján metszetben, a 2. ábrán fölülről nézve föltüntetett ké­szülék egy vagy több teknőalakú, fából, fémből vagy más alkalmas anyagból ké­szült (a) tartányból áll, melyek belül (b) ólombéléssel vannak ellátva. A tartányok úgy állíttatnak föl, hogy a fehérítendő (c) anyag alattuk folytonos szalagban vezettes­sék tova, a mikor is a tartányokban hígí­tott oldat alakjában jelenlévő fehérítő lúg a tartányok alatt tovahaladó szalagra le­csöpög, a mennyiben vagy a tartányok vannak finom nyílásokkal ellátva, vagy pe­dig czélszerűbben a tartányokba egy-egy (d) szövetdarab merül, mely szívó bél gya­nánt működve, a fölszívott fehérítő lúgot lecsöpögteti. Papir és kéregpapír gyártásánál föntebbi készüléket a víztelenítő gépre alkalmaz­zuk. Ily módon pl. egy fafoszlató berende­zés összes termelését folytonos üzemben fehéríthetjük, ha az így kezelt faanyagból álló masszát kéregalakban a kivánt fehé­rítési fokozat szerint néhány napig állani hagyjuk, a mikor is a fehérítő folyamat alapos és hatásos módon a fehérítő lúg tökéletes kihasználása mellett önműködő­lég megy végbe, úgy hogy az ily módon fe­hérített famasszák előállítási költsége csak csekély mértékben múlja fölül a közönsé­ges fehérítetlen lapok árát, míg eladási ér­tékük jóval magasabb lesz. Szövetek kezelésénél azokat a mosó­edényből közvetlenül az (a) csöpögtető tek­nők alá vezetjük, hogy a fehérítő lúg reá­juk csöpögjön, a hol a fehérítési folya­mat a levegőn teljesen önmagától megy végbe. Azonkívül, hogy a fehérítő anyag ily módon jobban kihasználtatik, ezen eljá­rás az eddig alkalmazásban lévő eljárások­kal szemben, melyeknél a szövet a fehé­rítő lúggal telt edényekben hosszabb ideig állott, azon előnnyel is bír, hogy a fehérí­tés gyorsabban és áthatóbban megy végbe. SZABADALMI IGÉNY. Készülék fehérítő lúgnak papírra, kéregpa­pirra, szövetekre stb. csöppenként s

Next

/
Thumbnails
Contents