24494. lajstromszámú szabadalom • Vezető és támasztó készülék kirakatablakok számára

Megjelent 1902. évi junius lió 'ííi-áii. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24494. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Vezető és támasztó készülék kirakatablakok számára. GNEZDA ANTAL KERESKEDŐ ÉS HÁCKER FRIGYES GŐZ­ASZTALOSMtJHELY TULAJDONOS ZÁGRÁBBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 11-ike. Mindeddig nyitott kirakatablakok alátá­masztására csavartámaszokat alkalmaztak, a melyeket az ablak alá toltak és azután meg­felelően beállítottak. A kinyitás tartama alatt az ablakot semmi sem, illetőleg az ab­lakot kinyitó személy maga egy kevéssé támasztotta alá. Ezenkívül, miután az ablak nagy súlya igen erősen ül az ablaktok alsó részén, te- j hát csak igen erős rántással lehet kinyitni, a mi által az ablakszárny nagy lendületet nyer, igen gyakran a keret vagy a sarok­pántok, sőt az ablaküveg is eltörik. Kissé erősebb szél alkalmával az eddig alkalma­zott alátámasztási mód nem elégséges, mivel az ablakszárnyat a szél igen erősen rázza, a mi a törési esélyt lényegesen emeli. Jelen találmány tárgya egy egyszerű szer­kezetű készülék, a melynek segélyével az ablakszárnyat már a nyitás kezdeténél is vezetjük, úgy hogy a szárny veszély nélkül nyitható ki, a mi mellett a berendezés még oly természetű is, hogy a szárnyat a nyitás előtt megemeli, tehát alsó részét az ablak­tokról leemeli és így az ablakszárny kinyi- ' tása igen könnyen eszközölhető annál is in- J kább, mivel az ablakszárny két részről is (egyrészről a sarokpántok, másrészről a ve­zetőtámaszok) vezetve van. így tehát az ab­lak súlya nem működhet egyoldalt és a sarokpántokat sem veszélyezteti semmi. Egy, a találmány értelmében kivitt vezető és támasztó készülék a mellékelt rajzon lát­ható és pedig az 1. ábrán oldalnézetben és részben a 2. áb­rának x—x vonal szerinti metszetében, a 2. ábrán az ablakon keresztülmenő víz­szintes metszetben és fölülnézetben, és a 3. ábrán elölnézetben; a 4. ábra a használaton kívül összehajtott támasztót, az 5. ábra annak az ablaktokba való behe­lyezési módját, a 6. és 7. ábra a vezető görgő egy módo­sított kiviteli alakjának oldal- és fölülnézetét tünteti föl. A készülék lényegesebb részeit az ablak­tokba helyezhető és vízszintesen beállítható (a) támasz és egy az ablakszárnyon elren­dezett (b) görgő, pofa, vagy sikoltyú képezi, a mely utóbbi az ablak kinyitásakor az (a) támaszon mozog és az ablak súlyát ezen (a) támaszra viszi át. Az (a) támasz (egy víz­szintesen kinyúló emeltyű) egyik végén (c) csappal bír, a melynek segélyével azt az ablaktokban alkalmazott (d) ágyazatba lehet

Next

/
Thumbnails
Contents